Manisal? i??iler tazminat? tart??t?

Manisa ???i Komitesi?nin ?a?r?s?yla E?itim Sen?de bir araya gelen Organize Sanayi i??ileri, k?dem tazminat?n? konu?tu.


Manisa ???i Komitesi?nin ?a?r?s?yla E?itim Sen?de bir araya gelen Organize Sanayi i??ileri, k?dem tazminat?n? konu?tu.
Komite ?yesi Ferda Ko?ak, asgari ?cretlerin y?kseltilmesi ile ilgili toplad?klar? imzalar?n, ?? bine yakla?t???n? belirtti. Ko?ak ayr?ca, Teleset?teki sendikala?ma m?cadelesine destek verilmesi gerekti?ine dikkat ?ekti. K?dem tazminat? hakk? ile ilgili de bilgi veren Ko?ak, bu hakk?n 1938?de Anayasa?ya girdi?ini belirterek, ?Bug?n ise, patronlar bunu kald?rmak istiyor? dedi. K?dem Tazminat? Fonu Yasa Tasar?s? ile, i??ilerin birikmi? eme?inin gasp edilece?ini dile getiren Ko?ak, ?Sosyal hakk? olan, ?creti biraz daha iyi olan i??iler tasfiye edilerek yerine d???k ?cretle i??iler al?n?yor. K?dem Tazminat? Fonu ve b?lgesel asgari ?cret tart??malar? bu uygulaman?n birer par?as?? dedi.
Toplant?ya kat?lan i??iler, Tazminat Fonu ile ilgili bir bulgulerinin olmad???n? ifade ederek, ?Bize ?Y?lba??nda herkesin birikmi? tazminatlar? verilecek? diyorlar. Kredi kart? borcu olan arkada?lar var. K?dem tazminatlar?n? al?p ?al??maya devam edeceklerini d???n?yorlar. Bize, bundan sonra da kimsenin tazminat hakk? olmayaca?? s?ylenmiyor? dedi.
Bir ba?ka i??i ise, ??cretler d???k, ?al??ma ko?ullar? a??r. Bantlar?n ba??nda ko?arak ?al???yoruz. 12 saat ?al??maktan e?imizi g?remiyoruz. Arkada??m?zla bulu?up konu?am?yoruz. Resmen can?m?z ??k?yor? dedi. ?Biz ?imdi bunlar?n kar??l???nda, bunu mu hak ediyoruz?? diye soran i??iler, k?dem tazminat? ile ilgili b?t?n Manisa i??ilerinin kat?laca?? bir toplant? yap?lmas? ve sorunlara kar?? birle?meleri gerekti?ini s?ylediler. Toplant?, komiteye yeni i??ilerin kat?lmas? ve ?al??malar?n h?zland?r?lmas? karar? ile bitirilirken, imzalar? g?ndermek ?zere 3 Aral?k?ta Manolya Meydan??nda bulu?ma ?a?r?s? yap?ld?. (Manisa/EVRENSEL)
www.evrensel.net