?p Papa?n?n elini

Katolik d?nyas?n?n ruhani lideri Papa 16?nc? Benediktus, Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in resmi davetlisi olarak d?n T?rkiye?ye geldi. Papa?y? Esenbo?a Havaliman??nda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an kar??lad?.


Katolik d?nyas?n?n ruhani lideri Papa 16?nc? Benediktus, Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in resmi davetlisi olarak d?n T?rkiye?ye geldi. Papa?y? Esenbo?a Havaliman??nda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an kar??lad?. Alitalia Airbus 321 u?a?? ile T?rkiye?ye gelen Papa, ziyaretinin siyasi olmad???n?, ?diyalog, karde?lik ve uzla?ma?y? sa?lamak istedi?ini s?yledi. Papa, ?T?rk halk? konuksever, a??k ve bar?? arzusunda. T?rkiye her zaman k?lt?rler aras?nda bir k?pr? ve diyalog yeri oldu? dedi.
Papa ile, a??kland??? gibi havaliman?nda g?r??en Erdo?an, bu g?r??menin ard?ndan yapt??? a??klamada, farkl? inan? ve k?lt?rler aras?nda kar??l?kl? anlay??a her zamankinden daha ?ok ihtiya? duyulan b?yle bir d?nemde, Papa?n?n y?zde 95?i M?sl?man olan bir ?lkeye ger?ekle?tirdi?i ziyareti, zamanl? ve ?ok ?nemli bulduklar?n? s?yledi. Erdo?an, ??iddet k?lt?r?n?n giderek yay?ld???, medeniyetler ?at??mas? gibi senaryolarla kar?? kar??ya oldu?umuz zor bir d?nemden ge?iyoruz. Ziyaretin, Medeniyetler ?ttifak? Sonu? Bildirgesi?nin yay?nland??? bir d?neme rastlamas? da ayr? bir ?nem ta??yor? dedi.
?? politika a??s?ndan i?erdi?i riskler nedeniyle Papa ile g?r??mek konusunda isteksiz olan Erdo?an??n, d?nk? g?r??medeki s?zleri ise ?misafirperverli?i? a?an d?zeydeydi.
?Papa?y? a??rlamak i?in misafirperverli?imiz i?inde en iyi haz?rl??? yapm?? durumday?z? diyen Erdo?an, ziyaretinin d?nya bar??? i?in verimli ge?mesini diledi. Erdo?an, ?Kendilerine ?slam??n sevgi, bar?? ve ho?g?r? dini oldu?unu ifade ettim g?r??memizde. Kendilerinin de bunu payla?t???n? g?rd?m. K?resel bar?? ve ?slam?a y?nelik olumlu ifadeleri kendisinden duymu? olmam, bug?nk? g?r??menin olumlu yans?mas?d?r? diye konu?tu.
Papa?n?n, ?T?rkiye?nin AB ?yeli?ine nas?l yakla?t???? ?eklindeki bir soru ?zerine Erdo?an, ?AB yolunda desteklerinizi rica ediyorum dedim. ?Biz siyasi de?iliz ancak bizler T?rkiye?nin AB?ye girmesini arzu ediyoruz? dedi. Ayn? zamanda dinler aras? diyalogun ?neminden bahsetti.? dedi.
Ba?bakan Erdo?an, Papa ile Esenbo?a Havaalan??nda yakla??k 20 dakika g?r??t?.
An?tkabir?e Atat?rk??n s?zlerini yazd?
?te yandan, An?tkabir?i ziyaret eden Papa 16. Benediktus, An?tkabir ?zel Defteri?ne Atat?rk??n s?zleri olan ?Yurtta Bar?? D?nyada Bar??? s?z?n? yazd?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net