UFUK

 • Papa 16?nc? Benediktus?un T?rkiye ziyareti, ?zerinden kopar?lan f?rt?na ile birlikte ?dini? bir kimli?in ?ok ?tesine ta?m?? bulunuyor. ?ok b?y?k bir s?rpriz olmazsa Papa nihayetinde, bir protokol dahilinde ziyaretini tamamlayacak ve d?necek.


  Papa 16?nc? Benediktus?un T?rkiye ziyareti, ?zerinden kopar?lan f?rt?na ile birlikte ?dini? bir kimli?in ?ok ?tesine ta?m?? bulunuyor. ?ok b?y?k bir s?rpriz olmazsa Papa nihayetinde, bir protokol dahilinde ziyaretini tamamlayacak ve d?necek. Ancak, g?nler ?ncesinden Bat? bas?n?n?n bu ziyareti konu edi? bi?imi, Edward Said?in ?Haberlerin A??ndaki ?slam? adl? kitab?n?n devam? olarak ikinci bir cilt yaz?labilecek cinsten.
  Frans?z Le Figaro bu ziyareti ?Tuzaklarla dolu ziyaret? olarak nitelendirirken, Fransa?n?n en etkin gazetelerinden Le Monde da, ?Y?ksek riskli ziyaret? ba?l???n? kulland?. ABD?deki yeni muhafazakarlara yak?nl??? ile tan?nan Washington Times da, ba?yaz?s?nda ?H?l? laik bir ?lke olmakla birlikte T?rkiye muntazam bir bi?imde ?slamc? bir gelece?e do?ru ilerliyor? iddias?nda bulundu. Financial Times ise, ?T?rk politikac?lar?, gelecek y?ldaki se?im ?ncesi T?rkler aras?nda pop?laritesi o kadar d???k olan bir ?ahsiyet ile birlikte poz vermek istemiyorlar? ifadesini kulland?.
  New York Times gazetesi, Erdo?an??n Papa ile g?r??meyi ancak ziyaretten 24 saat ?nce kabul etti?ine dikkat ?ekerken T?rkiye?de ?slam?a do?ru bir kayma oldu?unu savundu.
  ABD hegemonyas?n?n k?l?c? gibi i?leyen CNN ise, Saadet Partisi?nin Papa kar??t? mitingi, namaz k?lan topluluklar?n g?r?nt?leri ile birlikte vererek ?sorunlu bir Do?u ?lkesi? foto?raf? olarak izleyicilerine sundu.
  Bat?n?n en ?ok izlenen bas?n yay?n organlar?n?n, T?rkiye ger?e?ini abart?l? ve yan?lsamal? bir bi?imde yeniden ?reterek okurlar?na ve izleyicilerine ula?t?rmalar? Papa 16?nc? Benediktus?un pek sevdi?i ?Medeniyetler ?at??mas?? iklimini g??lendirmekten ba?ka bir ?eye hizmet etmiyor ?z?nde. Yani asl?nda bug?n i?in s?z konusu olan bir gazetenin man?etine yans?d??? bi?imiyle ?T?rk?n Papa ile imtihan?? de?il, ?D?nyan?n Papa ile imtihan?.?
  Papa?n?n bu g?reve geldikten sonra de?i?ik vesilelerle yapt??? a??klamalara bak?l?p bir metin analizine giri?ildi?inde, Bat??n?n Protestan ve Katolik kanad?n? ?Do?u?slam? kar??tl??? ?zerinden birle?tirmeye ?al??t??? g?r?lecektir.
  Asl?nda bu, Henri Kissenger?in ?Diplomasi? adl? kitab?nda, ABD d?? politikas? bak?m?ndan dikkat ?ekti?i, ?So?uk Sava???n son bulmas?n?n ard?ndan Bat??n?n bir blok olarak ortak hareket etmesinde zaaflar a???a ??kt?. Bu giderilmeli? tespitiyle do?rudan ilgili. Bilderberg toplant?lar?n?n da koordinat?r? olan Kissenger?in dikkat ?ekti?i bu bo?lu?u yeni Papa, din ?zerinden kutupla?ma yoluyla doldurmaya ?al???yor. Samuel Huntington?un, diki? tutmam?? olan ?Medeniyetler ?at??mas?? tezine g?ncellik kazand?rmaya y?nelik bir ad?m bu ayn? zamanda.
  Ve T?rkiye medyas?nda ise, bu a??dan ikili bir e?ilim ?ne ??k?yor. ?slami bas?n organlar?n?n, bu kutupla?maya malzeme kazand?ran ve kar?? taraftan onu destekleyen tav?rlar? ile liberal medya gruplar?n?n ?Bat??n?n g?z? bizim ?zerimizde, aman yanl?? yapmayal?m? tutumunu benimseyerek ?Bat??n?n adam edicili?ine? g?n?ll? yakla??m?.
  ?ncelikle ?u belirtilmeli ki, 11 Eyl?l ikliminde ABD?nin kendi ??karlar? bak?m?ndan benimsedi?i ?din? eksenli medeniyet ?at??mas? yakla??m?na motivasyon kazand?ran Papa 16?nc? Benediktus bir bar?? el?isi de?il. Ancak bu ger?ek, Perin?ek?ten Vakit gazetesine kadar uzanan protestocu ittifak?n tutumunu da ak?lc? k?lm?yor. ?Medeniyetler ?at??mas?? turnusolu i?ine girmeden ya da onun etraf?nda d?nmeden de siyaset yap?labilir.
  Ama elbette Ba?bakan Erdo?an??n yapt??? gibi hi? de?il. Papa ile g?r??memek i?in t?rl? diplomatik gerek?eler uydurup, ard?ndan da onunla g?r??meyi, siyasi bir ranta d?n??t?rme kayg?s?yla ?Ziyaretin, Medeniyetler ?ttifak? Sonu? Bildirgesi?nin yay?nland??? bir d?neme rastlamas? da ayr? bir ?nem ta??yor? demesi tipik AKP siyasetinden ba?ka bir ?ey de?il. T?rkiye?nin AB ?yeli?i i?in Papa?dan destek ricas?nda bulunmas? da ayr? bir garabet ?rne?i. Hem Papa?yi siyaset yapmakla su?layacaks?n, hem de ona siyasi bir kimlik atfedip bu y?nde talepte bulunacaks?n.
  T?rkiye hem Bat? medyas?n?n tutumunun bask?s?yla a?a??l?k kompleksine kap?lmadan kendi co?rafyas?n?n insan? ile bar???k durabilir, hem de Bat??n?n tahakk?m?ne kar??, bu tahakk?mden ve onun ?retti?i kutupla?madan rahats?z olan Bat?l? ile yan yana y?r?yebilir.
  Yani k?kleri eski Atina?dan M?s?r?a kadar uzanan uygarl?k birikiminin t?m olumlu de?erlerini arkas?na alarak, ?n?ne bakabilir. ?yle de olmal?d?r.
  Bu da ancak, dini politikaya alet etmeden yapamayan g?n?m?z modernizmini a?an, yeni bir d?nya perspektifiyle ba?ar?labilir.
  Fatih Polat
  www.evrensel.net