Bat? bas?n?na g?re ziyaret ?tuzaklarla dolu?

Papa 16?nc? Benediktus?un T?rkiye ziyaretine odaklanan Bat? bas?n?, ?Tuzaklarla dolu bir ziyaret? ve ?Y?ksek riskli ziyaret? ba?l?klar?n? ?ne ??kard?. Bat? bas?n?, ?suikast korkular?? nedeniyle ola?an?st? g?venlik ?nlemlerinin al?nd???n? belirtti.


Papa 16?nc? Benediktus?un T?rkiye ziyaretine odaklanan Bat? bas?n?, ?Tuzaklarla dolu bir ziyaret? ve ?Y?ksek riskli ziyaret? ba?l?klar?n? ?ne ??kard?. Bat? bas?n?, ?suikast korkular?? nedeniyle ola?an?st? g?venlik ?nlemlerinin al?nd???n? belirtti. ?T?rkiye?nin ?slamc? gelece?e do?ru ilerledi?i? iddias?na da yer veren Bat? bas?n?, ?T?rkiye, giderek M?sl?man kimli?ini daha ?ok hissediyor? g?r???n? ?n plana ??karmay? tercih etti.
Frans?z Le Figaro gazetesi, Papa?n?n T?rkiye ziyaretinin ?tuzaklar ile dolu? oldu?u yorumunu yapt?. Gazete, 16?nc? Benediktus?un be?inci uluslararas? ziyareti en zor ziyaretlerden biridir. Siyasi ve dini tuzaklar? ?nlemeli? diye yazd?. Le Monde ise, Papa?n?n ziyaretinin ?y?ksek riskli? bir ziyaret olarak nitelendirdi?i haberinde Papa i?in ABD Ba?kan? Bush?a g?re daha fazla g?venlik ?nlemlerinin al?nd???na dikkat ?ekti.
Amerikan NYT ve WT?nin yorumu: ?slamile?iyorsunuz
New York Times gazetesi, Ba?bakan Erdo?an??n Papa ile g?r??meyi ancak ziyaretten 24 saat ?nce kabul etti?ine dikkat ?ekerken, T?rkiye?de ?slam?a do?ru bir kayma oldu?unu savundu. Gazete, ?T?rkiye, giderek M?sl?man kimli?ini daha ?ok hissediyor? g?r???n? ?ne s?rd?.
ABD?deki yeni muhafazakarlara yak?nl??? ile tan?nan Washington Times da, ba?yaz?s?nda ?H?l? laik bir ?lke olmakla birlikte T?rkiye muntazam bir bi?imde ?slamc? bir gelece?e do?ru ilerliyor? iddias?nda bulundu.
FT: T?rk politikac?lar? ka??yor
T?rk politikac?lar?n?n Papa ile kar??la?mamak i?in Ankara?n?n d???na ??kt?klar?n? ?ne s?ren Financial Times ise, ?T?rk politikac?lar?, gelecek y?ldaki se?im ?ncesi T?rkler aras?nda pop?laritesi o kadar d???k olan bir ?ahsiyet ile birlikte poz vermek istemiyorlar? ifadesini kulland?.
?spanya?n?n b?y?k gazetelerinden El Pais de, Papa?n?n ziyaretinin polemik ortam? ve suikast korkular? nedeniyle al?nan s?k? g?venlik ?nlemleri aras?nda ger?ekle?ece?ini belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net