Ye?il kartl?lara ila? verilmeyecek

Bursa Eczac?lar Odas? taraf?ndan yap?lan a??klamada, Maliye Bakanl????n?n may?s ay?ndan bu yana ?demedi?i ye?il kart ila? bedellerinin ?denmemesi halinde, ye?il kartl? hastalara istememelerine ra?men ila? veremeyecekleri kaydedildi.


Bursa Eczac?lar Odas? taraf?ndan yap?lan a??klamada, Maliye Bakanl????n?n may?s ay?ndan bu yana ?demedi?i ye?il kart ila? bedellerinin ?denmemesi halinde, ye?il kartl? hastalara istememelerine ra?men ila? veremeyecekleri kaydedildi. T?rkiye?deki yakla??k 11 milyon ye?il kartl? hastan?n, 350 milyon YTL borcu olu?tu?unu belirten Bursa Eczac? Odas? Ba?kan? Deniz ??er, bu borcun bir an ?nce ?denmesi gerekti?ini s?yledi. Oda binas?nda bas?n toplant?s? d?zenleyen ??er, 1 Ocak 2005 tarihinde yap?lan yasa de?i?ikli?i ile, serbest eczanelerden ila? almaya ba?layan 11 milyon ye?il kartl? hastan?n ila? bedellerini yakla??k 5 ayd?r alamad?klar?n? s?yledi. May?s ay?ndan bu yana al?namayan bedelin 350 milyon YTL oldu?unu belirten ??er, bu rakam?n ?denmemesi halinde, istemedikleri halde ye?il kart hastalar?na ila? veremeyeceklerini dile getirdi.
Eczac?lar?n ila?lar?n bedellerini ?demesine kar??n, devletten alamad?klar?n? vurgulayan ??er ?unlar? s?yledi: ?T?m eczac?lar i?in b??a??n kemi?e dayand??? bu d?nemde, alacaklar?m?z?n acil bir ?ekilde kapat?lmas? art?k zorunluluk haline gelmi?tir. Aksi halde, Sosyal G?venlik Kurumu, ileride s?k?nt? yaratacak ciddi bir bor?la i?e ba?lamak durumunda kalacakt?r.?
Yaz aylar?nda olu?an bu bedelin k?? gelmesi ile birlikte katlanaca??na dikkat ?eken ??er, ?Bu konuda acilen ??z?m beklemekteyiz. Bug?n, buna tahamm?l g?c?m?z kalmam??t?r? dedi.
??demeler hemen yap?ls?n?
Diyarbak?r Eczac? Odas? ba?kan? Ferhat De?er de soruna ili?kin bir bas?n toplant?s? yapt?. 570 bin ye?il kart hastas?n?n oldu?u Diyarbak?r?daki eczac?lar?n dayanma g??lerinin s?n?r?nda bulunduklar?n? belirten De?er, ??demeler hemen yap?lmazsa, iflas?n e?i?ine gelmi? meslekta?lar?m?z bu insanlar?m?z?n re?etelerini kar??layamayacak ve 11 milyon insan?m?z ila?lar?n? alamayacaklard?r? dedi. De?er, Ba?bakanl?k, Maliye ve Sa?l?k Bakanl?klar?na ?demelerin yap?lmas? konusunda ba?vurduklar?n? ve sonu? alamad?klar?n? ifade etti. (Bursa-Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net