?Hayvanlar? altge?itten mi ge?ireceksiniz??

AO? Yasas??nda de?i?iklik yaparak, alan ?zerinde yetki sahibi k?l?nmak istenen Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nin planlar? tart???lmaya devam ediliyor.


AO? Yasas??nda de?i?iklik yaparak, alan ?zerinde yetki sahibi k?l?nmak istenen Ankara B?y?k?ehir Belediyesi?nin planlar? tart???lmaya devam ediliyor.
Koruma Kurulu?nda ?nceki g?nk? toplant?s?n?n ard?ndan, d?n bas?n toplant?s? d?zenleyen Mimarlar Odas? Ankara ?ubesi Sekreteri Ye?im Uysal, Cumhuriyet tar?m end?strile?mesi modeli olan yap?lar?n, bira, s?t ve peynir fabrikalar? gibi yerlerin AO??den ??kar?lmas?na tepki g?sterdi. Ankara?ya; salt e?lence ve t?ketime odakl? bir ?safari park?tan veya hayvanat bah?esinden ?te alanlar?n kazand?r?lmas? gerekti?ini belirten Uysal, genetik m?hendisli?i alan?nda faaliyet g?steren bilimsel nitelikli kurumsalla?malar?n ara?t?rma mekanlar? ve uygulama alanlar?n?n, AO? i?inde yer almas?n? ?nerdi.
Uysal, belediyenin haz?rlad??? plan?n neyi ne kadar, hangi ara?larla korudu?unun belli olmad???n? hat?rlatarak, plan?n ekinde hayvanat bah?esinin alan?n?n 987.84 hektar olarak g?sterildi?i, bu b?y?kl?kteki bir hayvanat bah?esinin yap?m? ve bak?m? hususunda hi?bir ara?t?rma yap?lmad???n? s?yledi. Hayvanat bah?eleri alanlar?n?n, Paris?te 14.5 hektar, M?nih?te 36 hektar, Prag?ta 45 hektar oldu?unu ?rnek g?steren Uysal, ?Ortalama b?y?kl???n? 25 hektar olarak al?rsak, planda ?nerilen hayvanat bah?esi alan? ortalama 40 misli b?y?kl?ktedir. Acaba geli?mi? denilebilecek bu ?lkelerde, hayvanlara bizden daha m? az de?er verilmektedir? Yoksa, yo?un bak?m isteyen bu alan?n kontrol?n?n sa?lanmas? m? hedeflenmektedir?? diye sordu.
Uysal, planda bir tek yeri belirtilen, Olimpiyat K?y? konusunda da belirsizlik oldu?unu dile getirerek, zaten Ankara?n?n herhangi bir olimpiyata aday olmad???n?, aday olsa bile en az 15-20 y?l sonras? s?z konusu olabilece?ini, oysa belediyeye 10 y?l? a?mamak ?zere bu alanda hak tan?nd???n? bildirdi.
Belediye?ye ?zel toplanacaklar
AO? i?erisine ve ?evresine 30 adet altge?it yap?lmas?n?n planland???n? ifade eden Uysal, bu planlama anlay???n?n, AO??nin kamuya kazand?r?lmas?ndan ?te ara? odakl? bir planlama anlay??? oldu?unun alt?n? ?izdi. Hayvanat bah?esi olarak g?sterilen alanda ise, 10 altge?it planland???n? s?yleyen Uysal, ?Hayvanlar? da m? alttan ge?irecekler?? sorusunun ak?llar?na geldi?ini belirtti.
Plan?n Tar?m ve K?yi?leri Bakanl??? taraf?ndan onaylanmas? gerekti?ini hat?rlatan Uysal, ?Melih G?k?ek, ?1 g?n i?inde al?r?m, gelirim, siz hemen toplan?n? ?ltimatomu verdi. Kurul da bu teklifi kabul etti. ?lgin? bir durum. Per?embe g?n? yap?lan belediye meclisinden plan? ge?irmesi laz?m. ?? g?n i?inde ?? kurumdan onay almaya ?al???yor. Biz, 2005?in Ocak ay?nda Ulus?taki yedi binan?n tescillenmesi i?in ba?vurmu?tuk, Kurul, ekim ay?nda toplanabilmi?ti!? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net