HUKUK K??ES

 • Soru: Babam bir fabrikada i??i olarak ?al???yordu. ??veren, onu ge?ti?imiz ay i?inde ?irkete ba?l? bir araba ile bir i? yapmaya g?nderiyor. Ama ?ok eski ve bak?m? yap?lmam?? bir ara? veriyor kendisine.


  Soru: Babam bir fabrikada i??i olarak ?al???yordu. ??veren, onu ge?ti?imiz ay i?inde ?irkete ba?l? bir araba ile bir i? yapmaya g?nderiyor. Ama ?ok eski ve bak?m? yap?lmam?? bir ara? veriyor kendisine. Bir trafik kazas? oluyor ve babam vefat ediyor. Ben, annem ve iki k?z karde?im i?yerine dava a?mak istiyoruz. Haklar?m?z nelerdir?
  Cevap: 506 say?l? Sosyal Sigortalar Kanunu?nun 11.maddesi, i? kazas?n? tan?mlamaktad?r. Bu d?zenlemeye g?re, sigortal?n?n i?yerinde bulundu?u s?rada meydana gelen ve sigortal?y? bedence ar?zaya u?ratan olaylar? kanun, i? kazas? saymaktad?r. Yine Sosyal Sigortalar Kanunu?nun 5. maddesi de i?yerinin tan?m?n? yapmakta, i?yeri ve i?yerine ba?l? yerlerin, eklentilerin de i?yeri tan?m? i?inde kabul edilece?ini belirtmi?tir.
  Ayr?ca, i?veren taraf?ndan y?r?t?lmekte olan bir i? dolay?s?yla, i??inin i?inin ba??ndan ayr?lmas? halinde; ?rne?in, i??inin i?veren taraf?ndan g?rev ile ba?ka bir yere g?nderilmesi halinde, emzikli kad?n i??inin ?ocu?una s?t vermek i?in ayr?lan zamanda ve i??ilerin i?veren taraf?ndan sa?lanan bir ta??tla ta??n?rken meydana gelen kazalar, i? kazas? olarak nitelendirilmi?tir. Baban?z?n ge?irdi?i kaza bir i? kazas?d?r. Burada i?verenin sorumlulu?u bulunmaktad?r.
  Ayr?ca, i?verenin ?ok eski ve bak?m? yap?lmam?? bir ara? vermi? olmas?, onun ?? Kanunu?nun kendisine y?kledi?i, i??ilerin i? g?venliklerinin sa?lanmas? ile ilgili d?zenlemeleri yerine getirmedi?inin de bir g?stergesi olabilecek niteliktedir. Bu durum, a?aca??m?z maddi ve manevi tazminat davas?ndan, i? kazas?nda kusur oranlar? ile ilgili olarak al?nacak bir raporda daha ayr?nt?l? olarak incelenebilecektir.
  Sizler, i?verene kar?? ?? Mahkemesi?nde i? kazas? sonucu ?l?mden dolay?, i??inin miras??lar? olarak, maddi ve manevi tazminat davas? a?ma hakk?na sahipsiniz.
  Avukat Devrim Avc?
  www.evrensel.net