60 y?ll?k a?a?lar hedef tahtas?nda!

Ankara?da yol ?al??malar? nedeniyle kesilen a?a?lar ve ?belediyenin ithal a?a? dikmesi? tart??malar? hen?z bitmemi?ken, Kumrular Sokak?taki 60 y?ll?k a?a?lar da hedef tahtas?na kondu.


Ankara?da yol ?al??malar? nedeniyle kesilen a?a?lar ve ?belediyenin ithal a?a? dikmesi? tart??malar? hen?z bitmemi?ken, Kumrular Sokak?taki 60 y?ll?k a?a?lar da hedef tahtas?na kondu.
Ankara B?y?k?ehir Belediyesi, 28 ?ubat 2005?te ald??? bir kararla, tek y?n trafik ak???na sahip ve olduk?a sakin olan Kumrular Sokak??; dolmu? ve otob?slerin g?zergah?na dahil etmi?ti. D?zenlemenin ard?ndan G?ven Park?tan kalkan dolmu? ve otob?sler nedeniyle, Kumrular Sokak, cadde i?levi g?rmeye ba?lad?. Sokakta, yayalar i?in kar??dan kar??ya ge?me ?ans? kalmad?. B?lgede b?y?k bir g?r?lt? kirlili?i ba?larken, sokak eski romantik ve do?al ortam?ndan eser kalmad?.
Sokak de?il cadde!
Trafik yo?unlu?unun artmas?n?n ard?ndan ya?anan bir ilgin? geli?me de ?sokak? olan Kumrular??n, k??elerine ?Kumrular Caddesi? tabelalar?n?n yerle?tirilmesi oldu. Y?llar?n soka?? olan Kumrular??n, ?cadde? olarak ilan edilmesi, endi?e ve tepkiyle kar??land?.
Konuyla ilgili g?r??t???m?z ?evre M?hendisleri Odas? Ankara ?ubesi Sekreteri Baran Bozo?lu, kentteki mevcut a?a?lar?n, ?evre kirlili?ini engelleyen, ??kan egzoz gazlar?ndan kentlileri nefes ald?rmaya yarad???n? s?yledi. Bozo?lu, katl? kav?ak, yol geni?letme ?al??malar? ile bireysel otomobil kullan?m?n?n dayat?lmas? ve belediye otob?slerinin eski olmas? nedeniyle havan?n ciddi ?ekilde kirlendi?ine dikkat ?ekerek, bunun ?n?ne ge?en etkenlerden birinin do?al bir ar?tma y?ntemi olan a?a?lar oldu?unu dile getirdi. Kent merkezindeki bitki ?rt?s? ve a?a?lar?n, ?evre ve insan sa?l??? a??s?ndan korunmas? hatta yeni a?a?larla bitki ?rt?s?n?n Ankara?ya kazand?r?lmas? gerekti?ini s?yleyen Bozo?lu, kenti so?uk, beton g?r?n?m?nden uzakla?t?ran bu sokakta olas? a?a? kesimlerinin, o soka?? ?ld?rmek anlam?na gelece?inin alt?n? ?izdi.
Peyzaj Mimarlar? Odas? Genel Sekreteri Redife Kol?ak ise Koruma Kurulu?nun karar?nda ?B?y?k?ehir Belediyesi ile ilgili ekipler denetiminde a?a?lar?n budanmas? yap?l?r? ibaresinin bulundu?unu belirterek, ?Bu asl?nda teknik olarak do?ru ancak Atat?rk Bulvar?, Cinnah?taki a?a?lar?n budama anlay???n? ?ok iyi biliyoruz. ?ekil budamas? diye, ciddi bir katliam yap?l?yor? dedi. Kol?ak, bu nedenle s?rekli tetikte ve tedirgin olduklar?n? dile getirerek, ?Bu b?lge, kendi i?sel dingin yap?s? i?erisinde korunmas? ve ta??t trafi?inden gelecek t?m olumsuz etkilerden uzak tutulmas? gereken bir aland?. Buradaki sirk?lasyonun tekrar g?zden ge?irilerek ?zellikle mahallenin kent dokusuna tarihsel ve doku katk?s?n?n g?z ard? edilmemesini istiyoruz? diye konu?tu.
Koruma alt?na al?nm??t?
Kumrular Sokak, 1944 y?l?nda olu?turulmu? ve Ankara kentini planlayan Jansen?e g?re ?nemli bir aks olarak d???n?lm??t?. Planda, Kolej b?lgesinden ba?layan Y?ksel Caddesi-Atat?rk Bulvar?-G?ven Park-Kumrular Sokak?tan Maltepe-An?ttepe parklar? ile Tando?an Meydan??na kadar uzanan alan, ye?il bir ku?ak ve yaya yolu olarak tarif edilmi?ti. Ancak bug?n bu plandan eser kalmazken, Ankaral?lar i?in ?nemli an?lar?n mekan? olan Kumrular Sokak da yeni trafik d?zenlemesinin ard?ndan tehlike alt?nda.
Ayr?ca, Kumrular Sokak?taki ve soka??n biti?i?indeki Sara?o?lu Mahallesi?ndeki ??nar, kestane ve di?er ye?il doku, Ankara Koruma Kurulu?nun 2 Mart 1993 tarih, 2877 say?l? karar? ile tescil edilip, koruma alt?na al?nm??t?. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net