Ba?ka Sezinler olmas?n

22 Temmuz 2006 tarihinde bir s?nnet d???n?nde Ankara ?niversitesi D.T.C.F?de okuyan k?z?m?z SEZ?N AKOY?u kaybettik. Serseri kur?unlar insanl?k dolu, ne?eli, ?retken herkesin yan?nda olmaya ?al??an, payla??mc?, hayat dolu k?z?m?z? elimizden ald?. Ac?m?z ?ok b?y?k.


22 Temmuz 2006 tarihinde bir s?nnet d???n?nde Ankara ?niversitesi D.T.C.F?de okuyan k?z?m?z SEZ?N AKOY?u kaybettik. Serseri kur?unlar insanl?k dolu, ne?eli, ?retken herkesin yan?nda olmaya ?al??an, payla??mc?, hayat dolu k?z?m?z? elimizden ald?. Ac?m?z ?ok b?y?k. Bunu anlatmak ?ok zor. SEZ?N?i kaybettikten sonra da gencecik bir?ok insan?m?z? yitirdik. G?n ge?miyor ki bir ?l?m haberi duyulmas?n. Bu olaylar bitmek bilmiyor. Sadece 2005 y?l?nda bu ?ekilde 600 ki?iyi kaybettik. Buna DUR demek gerekiyor.
Bu ?l?mlere dur demek i?in halk olarak ?st?m?ze d??eni yapt?k. Biz Abhaz k?kenliyiz. SEZ?N?i kaybettikten sonra bir daha b?yle bir ?l?m?n ya?anmamas? i?in ?neg?l de bir araya gelen Kafkas Dernekleri Federasyonu ?nemli kararlar
ald?. 14 dernek topland?. Toplant? sonucunda, toplumun bir araya geldi?i t?renlerde kutlama ama?l? silah at?lmayacak karar? ??kt?. Karara uymayanlar cemiyeti terk edecek. Bir dahaki cemiyet davetlerine kat?lamayacak. Davetiyelere uyar?c? amblemler konulacak, afi? ve davetiye logosu konular?nda ?d?ll? yar??ma d?zenlenecek. Bunlar da iyi geli?meler.
Bu t?r olaylar?n alt?nda bireysel silahlanma ve ?zellikle gen?li?in kendini ya silahla ya da uyu?turucuyla ifade etmesi yat?yor. Gen?lik yozla?t?r?l?yor. Sevgiden ve sayg?dan, de?erlerden uzakla??yorlar. Emek harcamadan nas?l para kazan?l?r, nas?l ?etele?ilir, bunlar? ??reniyorlar. Gen?lik bu y?ne kanalize ediliyor. TV kanallar?na bakt???m?zda ?iddet, ?etele?me silah, hep bunlar i?leniyor ve gen?lik bunlara y?nlendiriliyor. Olay?n ba?ka bir y?n? de Meclis?te bulunan iki AKP?li milletvekili d???nlerde silahlar?n? kulland?lar. Ve bunu t?m T?rkiye TV kanallar?nda izledi. Bu milletvekilleri hakk?nda torununu maganda kur?unu ile kaybeden bir dedenin a?t??? davada T?rkiye?de yarg? yollar? t?kand? ve aile A?HM?e ba?vurdu ve A?HM?den inceleme karar? ??kt?. Bu davadan ??kacak sonu? hepimizi yak?ndan ilgilendiriyor.
Sonu?ta biz bunu bir toplumsal olay olarak g?r?yoruz. K?z?m?z? sistemin sonucu olarak kaybetti?imizi biliyoruz. Ki?isel bir kinimiz yok. K?z?m?z? SEZ?N?imizi vuran gence de kinimiz yok. O da sistemin bir kurban?d?r. Sevgisizli?in, sayg?s?zl???n, yeti?tirme tarz?n?n bir kurban?d?r. Sonu?ta k?z?m SEZ?N geri gelmeyecek. Ama yeni SEZ?N?leri kaybetmeyelim. Bundan sonra bunun takip?isi olaca??z. Ailelere de b?y?k g?revler d???yor. ?ocuklar?m?z? iyi yeti?tirelim. Sevgi dolu, sayg?l?, insanl??a faydal? olacak ?ekilde silahlardan, uyu?turucudan uzak tutal?m ve m?cadele edelim. SEZ?N?in davas? ba?lad?. ?kinci duru?mas? 30 KASIM?da Bursa 4. A??r Ceza?da g?r?lecek. Bu davan?n ve A?HM?de s?recek davan?n takip?isi olaca??z. Dileriz ?rnek kararlar ??kar. (?neg?l/BURSA)
G?lfer Akoy
www.evrensel.net