Paras? olmayana okula giri? yasak

Adana Tepeba? Lisesi ??rencileri, 3 YTL?ye sat?lan ??renci kimlik kartlar? olmad??? i?in sivil polisler taraf?ndan okula al?nmad?. Okulda ??retmen olan ve ayn? zamanda E?itim Sen Adana ?ube Ba?kanl??? g?revini y?r?ten G?ven Bo?a, sivil polislere m?dahale edince hem ??renciler hem de Bo?a sald?r?ya u?rad?.


Adana Tepeba? Lisesi ??rencileri, 3 YTL?ye sat?lan ??renci kimlik kartlar? olmad??? i?in sivil polisler taraf?ndan okula al?nmad?. Okulda ??retmen olan ve ayn? zamanda E?itim Sen Adana ?ube Ba?kanl??? g?revini y?r?ten G?ven Bo?a, sivil polislere m?dahale edince hem ??renciler hem de Bo?a sald?r?ya u?rad?. Lise m?d?r?, okulun kap?s?nda ya?anan utan? verici olay?, ?Polisle dayan??ma i?indeyiz? ?eklinde a??klay?nca ak?llara ?Buras? okul mu karakol mu? sorusu geldi.
Cemal G?rsel Caddesi ?zerindeki tarihi Tepeba? Lisesi?nde ya?anan olay, d?n sabah saat 07:00 s?ralar?nda ger?ekle?ti. Okullar?na girmek isteyen yakla??k 100 ??renciye sivil polisler ?zerlerinde formalar? oldu?u halde ???renci kimlik kartlar?n?? sordu. Okuldan 3 YTL kar??l???nda verilen ?kimlik kartlar?n?? g?steremeyen ??renciler, polis taraf?ndan okula al?nmad?.
Bu geli?me ?zerine okul ??retmenlerinden E?itim Sen Adana ?ube Ba?kan? G?ven Bo?a, ??rencilerin e?itim hakk?n?n engellenemeyece?ini belirterek polislere engel olmak isteyince tart??ma ??kt?.
??rencilerin okula girip girmemesi y?n?ndeki tart??man?n b?y?mesi ?zerine sivil polislerden biri Bo?a?y? tartaklad?. ??kan arbedede polislerin baz? ??rencilere de copla vurdu?u ?ne s?r?ld?. Tart??ma sakinle?ince ??renciler i?eri al?nd?.
?iddeti polis yarat?yor
Ya?anan olaya tepki g?steren G?ven Bo?a, liselerde ya?anan ?iddeti engellemek i?in g?revlendirilen polisin ?iddeti yaratt???na dikkat ?ekti. Bo?a ?unlar? s?yledi: ?Paral? e?itim taraf?ndan ma?dur edilen ??rencilerin e?itim haklar? ellerinden al?nmak isteniyor. Keyfi olarak derslere girmeleri engelleniyor. Bunu da yapan okullarda ?iddeti ?nlesin diye g?revlendirilen sivil polislerdir. Kimlik bedeli olan 3 YTL?yi veremedikleri i?in okula girmeleri engellenmek istenen bu ??renciler, asl?nda gelecekte e?itimin tamamen paral? olmas?yla e?itim haklar?n? yitireceklerini, bug?n ya?ad?klar? olayla ?imdiden yak?c? bir ?ekilde g?rm??lerdir.?
Velilerin bu olay kar??s?nda duyarl? olmalar?n? isteyen Bo?a, ??ocuklar?n e?itim haklar?n? gasp edenlere d?n?k hukuksal s?reci ba?latmalar? gerekmektedir? dedi.
Polisle dayan??ma i?indeyiz
Tepeba? Lisesi M?d?r? Ahmet Ta? ise okulda ya?anan olay? yalanlad?. Ta?, okulun g?venli?ini sa?lamak i?in polisle dayan??ma i?erisinde olduklar?n? savunurken ?Okula ge? gelen ??rencileri biz zaten okula alm?yoruz? dedi. Ta?, ?Kimliksiz ??rencileri okula al?p almama konusunda yetkinin poliste mi, okul y?netiminde mi? oldu?u y?n?ndeki sorular? ise yan?ts?z b?rakt?. (Adana/EVRENSEL)
Okulumuzda polis istemiyoruz
Okul ??k???nda g?r??t???m?z ??renciler, okul y?netimine ve polise tepki g?sterdiler. S?rekli farkl? adlar alt?nda kendilerinden para topland???n? belirten ??renciler, ?Bizler talep edilen paray? ?deyemedi?imiz zaman, bug?n ya?anan olaya benzer ?ekillerde cezaland?r?l?yoruz. Bizler okulumuzda polis istemiyoruz. Polisin ??retmenimize ve bizlere zor kullanmaya hakk? yok. Param?z olmad??? i?in kimlik alamad?k, bu y?zden i?eri girebilmek i?in okulun ?? metrelik arka duvar?ndan atlamak zorunda kal?yoruz. G?ven Hoca bizim haklar?m?z? savundu?u i?in tartakland?. ??rencilere e?it davran?lm?yor, ?etele?mi? ki?ilere dokunulmazken, masum ??renciler ezilmek isteniyor? diye konu?tular.
Suat Aytimur
www.evrensel.net