D?nya?ya gelen en g??l? sinyal

Avrupal? astronomlar, uzaydan gelerek D?nya'y? projekt?r gibi tarayan ?ok y?ksek enerjiye sahip sinyal ke?fetti.


Avrupal? astronomlar, uzaydan gelerek D?nya'y? projekt?r gibi tarayan ?ok y?ksek enerjiye sahip sinyal ke?fetti. ?imdiye kadar tespit edilen sinyalden y?z bin kat daha yo?un olan bu gama ???n?m?, LS 5039 ad? verilen y?ld?z ?iftinden geliyor. ?ift, G?ne?'ten 20 kat b?y?k bir y?ld?zla n?tron y?ld?z? ya da kara delik olabilecek fazlas?yla yo?un bir g?kcisminden olu?uyor.
Evrenin derinliklerinden gelen sinyaller, ?60'l? y?llardan beri biliniyor.
Uzayl?lar de?il pulsar
?lk zamanlarda bu sinyalleri d?nyal?larla haberle?mek isteyen uzayl?lar?n g?nderdi?i bile d???n?lm??t?. Bu sinyalleri, genellikle kendi ?evrelerinde ?ok h?zl? d?nen "pulsar" (atarca) adl? minik y?ld?zlar yay?yor. Bu y?ld?zlar, kutuplar?ndan elektromanyetik par?ac?k sa??yor. Y?ld?z kendi etraf?nda d?nd??? i?in, bu enerji demeti, uzay? t?pk? deniz feneri gibi tar?yor ve D?nya'dan da belli aral?klarla tespit edilebiliyor.
Grenoble (Fransa) g?zlemevinden Gillaume Dubus, AFP muhabirine bilgi verirken, ?imdiye kadar bine yak?n "pulsar" belirlendi?ini, bunlar?n sadece 10 kadar?n?n g??l? gama ???n? yayd???n?, ama bunlar?n en g??l?s?n?n bile LS 5039'un ???n?m? kar??s?nda ?ok c?l?z kald???n? belirtti.
"Pulsar" sinyallerinin mod?lasyonu (aral?k), birka? saniyeyle birka? milisaniye aras?nda de?i?iyor. Buna kar??l?k LS 5039'un yayd??? sinyal mod?lasyonu ise 3.9 g?n. Uzmanlar, bu durumu anlamaya ?al???yor. "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yay?mlanan ?al??ma, Frans?z ve Alman astronomlarca Namibya'daki HESS g?zlemevinde d?rt teleskop kullan?larak y?r?t?ld?. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net