HAYATIN ???NDEN

 • "Sen anlars?n bu i?lerden" diye s?ze ba?lad?. Y?z?m?n g?lmesinden de cesaret alarak soruyu yap??t?rd?.


  "Sen anlars?n bu i?lerden" diye s?ze ba?lad?. Y?z?m?n g?lmesinden de cesaret alarak soruyu yap??t?rd?.
  - Cor? W. Bu? dindar m??
  - Hem de nas?l. Her pazar ayinde. Y?ce tanr?n?n se?ilmi? kulu oldu?una inan?yor.
  Bizim peygamberimiz son peygamber oldu?undan peygamber olma ?ans?n? ka??rd???n?n fark?nda. Bari Mesih gelsin de i?i d?zeltsin diye d?nyay? kar??t?r?p duruyor. Zaman? gelince, u?up Hz. ?sa'n?n yan?nda yer alaca?? g?n? bekliyor.
  - Peki ?ngilizlerin Ba?bakan? Bileyir dindar m??
  - Bu? kadar olmad??? kesin. Ama o da iyi bir ?sevi. En az?ndan Noel g?nlerinde
  ayinlere kat?l?p, Kutsal Pazar Yeme?i?nden ?nce duas?n? yap?yordur. ?ncil ?zerine birka? yemin etmi? olmas? da cabas?.
  - Merkel dindar m??
  - Babas? papaz. ?stelik bak??lar? da iyi bir H?ristiyan bak???.
  - G?zel. Peki Papa dindar m??
  - Lan sap?tt?n m?? Frenk?e'de nas?l denir bilmem ama, elhamd?lillah fes?phanallah.
  Dindar olman?n da ?tesinde. Zat-? ?ahane ?sevilerin lideri. Parma??ndaki y?z??? ?p?p, kutsanmak i?in nice devletliler dizi dizi huzura kabul edilmeyi bekliyor. Kutsal suya bat?r?lm?? ekmek par?as?n? mideye indirdin mi, do?ru cennete. Civarda dolanmakta fayda var. Maazallah Papa adam? aforoz etti mi, yand?n. A?a??dan vize almadan gidersen yukar?da da derdini anlatamazs?n. Anlatsan da kimse inanmaz.
  - Peki Say?n Papa ?ncil'i bilir mi?
  - O?lum sen beni kafaya m? al?yorsun? ?ncil'i bilmeyeni Papa yaparlar m??
  S?zl?den, yaz?l?dan ge?meden o koltu?a oturturlar m?? Hem bu Papa doktoral?.
  - Tamam da, H?ristiyanlar Papa'n?n s?z?n? dinlerler mi?
  - Ya havle vela kuvvet. ?nanan dinler.
  "?imdi d??t?n" diye z?plad?.
  - Corc, Merkel, Bleyir inan?l? demedin mi?
  - Dedim.
  - Papa?
  - O da inan?l?.
  - Peki neden Papa M?sl?manlara mesaj verme sevdas?ndan vazge?mez. Muhterem
  evlatlar?n? bir kenara ?ekip, "Bak?n o?ullar?m. Siz bakmay?n b?y?kbabalar?m?z?n ordular kurup Roma'dan Kud?s'e ?sevi, Musevi demeden ortal???n tozunu at?p, ne varsa talan ettiklerine. ?imdi kutsal dedi?imiz Ayasofya'n?n alt?n? ?st?ne getirdi?ine. Biriniz hari? benim kutsal dinda?lar?m, b?rak?n Riga'da kanl? NATO planlar? yapmay?. B?rak?n M?sl?man Irak'?, M?sl?man Afganistan'?. B?rak?n yoksulun, g??s?z?n bo?az?na yap??may?. B?rak?n d?nya jandarmal???n?. B?rak?n petrol?, silah?, dolar?. Kiliseye gelin. Siz de huzur bulun, d?nya da huzura kavu?sun" demez.
  - Der mi?
  - Demez. Dese de kimse yemez.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net