Kad?n programlar? RT?K g?ndeminde

Radyo ve Televizyon ?st Kurulu (RT?K) Ba?kan? Zahid Akman, RT?K??n ?leti?im Merkezi?ne son g?nlerde sabah yay?nlanan kad?n ku?ak programlar?yla ilgili yo?un ?ikayetler geldi?ini belirterek, ?bu programlarda, ?n?m?zdeki d?nemde herhangi bir m?eyyide uygulamaya ihtiya? kalmadan, kamuoyunun beklentisi ve isteklerini kar??layan de?i?ikli?in olaca??n? umduklar?n?? a??klad?.


Radyo ve Televizyon ?st Kurulu (RT?K) Ba?kan? Zahid Akman, RT?K??n ?leti?im Merkezi?ne son g?nlerde sabah yay?nlanan kad?n ku?ak programlar?yla ilgili yo?un ?ikayetler geldi?ini belirterek, ?bu programlarda, ?n?m?zdeki d?nemde herhangi bir m?eyyide uygulamaya ihtiya? kalmadan, kamuoyunun beklentisi ve isteklerini kar??layan de?i?ikli?in olaca??n? umduklar?n?? a??klad?.
RT?K ?yeleri ?nceki g?n, ?sabah kad?n ku?ak programlar?n?? ele almak ?zere televizyon y?neticileri ve program yap?mc?lar?yla bir toplant? d?zenledi. Yakla??k 1,5 saat s?ren ve bas?na kapal? ger?ekle?en toplant?n?n ard?ndan bas?n a??klamas? yapan Akman, toplant?da son d?nemde ku?ak programlar?nda rekabetin artmas?ndan kaynaklanan i?erik bozulmas?n?n ele al?nd???n? s?yledi.
Akman, RT?K ?leti?im Merkezi?ne son g?nlerde gelen ?ikayet say?s?nda ?nemli art?? oldu?unu a??klad?. Buna g?re, gelen ?ikayetlerin y?zde 50?si sabah yay?nlanan kad?n ku?ak programlar?yla ilgili. Bir soru ?zerine ?RT?K olarak biz m?eyyide uygulamadan ?nce e?er programlar?n genelinde bir uyarmay? gerektirecek de?i?iklik varsa, programc?lar? toplay?p onlarla payla??yoruz? dedi. Kanallara ?nce uyar?, ard?ndan program durdurma, ard?ndan para cezas? ve lisans iptal etmeye kadar varan bir ceza sistemi bulunuyor.
Ayr?ca, Radyo ve Televizyon ?st Kurulu (RT?K), baz? televizyon kanallar?nda g?nd?z ku?a??nda yay?nlanan ve kad?n izleyicilere y?nelik olan programlara ili?kin anket yapt?rd?. 25-26 Kas?m 2006 tarihlerinde ?e?itli illerde telefonla yap?lan ve toplam 609 kad?n ve erke?in kat?l?m?yla ger?ekle?tirilen anket sonu?lar?na g?re; izleyicilerin y?zde 70?i kad?n programlar?n? izliyor. Ankete g?re, kad?n izleyicilerin y?zde 84??, erkek izleyicilerin ise y?zde 56?s? kad?n programlar?n? izliyor. ?zleyenlerin y?zde 73?? ?programlar? be?endi?ini?, y?zde 13?? ?ne be?endi?ini, ne be?enmedi?ini?, y?zde 14?? ?be?enmedi?ini? belirtiyor. Be?enmeme nedenleri aras?nda ?kand?r?c??, ?bizi ilgilendirmiyor?, ?do?al de?il?, ?d?zeysiz? gibi ifadeler var.
Be?enmedi?i halde izleyenler ise, ?Ba?ka program yok? dedi. (?stanbul/AA)
www.evrensel.net