Kom?udan kom?uya Merhabarev!

T?rkiye?den ve Ermenistan?dan on belgesel foto?raf??n?n ortakla?a haz?rlad??? ?Merhabarev? adl? sergi, 4 Aral?k?ta Kar?? Sanat ?al??malar??nda a??l?yor.


T?rkiye?den ve Ermenistan?dan on belgesel foto?raf??n?n ortakla?a haz?rlad??? ?Merhabarev? adl? sergi, 4 Aral?k?ta Kar?? Sanat ?al??malar??nda a??l?yor. ?stanbul ve Erivan?da g?nl?k ya?am g?r?nt?lerinden olu?an sergi, ge?ti?imiz ekim ay?nda Ermenistan??n ba?kenti Erivan?da a??lm?? ve ilgiyle izlenmi?ti. ?stanbul?dan sonra Avrupa ve Asya?n?n ?e?itli kentlerinde turneye ??kacak olan sergiyle birlikte d?rt dilde alb?m yay?nland?.
Serginin ad? T?rk?e ve Ermenice?de ?selam? anlam? ta??yan kelimelerin (Merhaba - Barev) birle?iminden meydana geliyor. ?al??malar?n? ?stanbul?da s?rd?ren NarPhotos ile Erivan?da s?rd?ren Patkerphotos ajanslar?n?n ortak ?al??mas? olan sergi i?in, toplam 18 bin kare foto?raf ?ekildi ve bu foto?raflardan se?ilen 130 adet siyah-beyaz ?al??ma sergiyi olu?turdu.
Foto?raf??lar bu ?al??man?n her a?amas?nda oldu?u gibi g?nl?k ya?am? foto?raflarken de gelece?e bakmaya ?al??t?lar ve gelece?in ?nemine dikkat ?ekmek istediler.
?ki ?lkeden on belgesel foto?raf??n?n bir araya gelerek Mart 2006 tarihinde ba?lad?klar? ?al??malar 8 ay s?rd?. Narphotos?dan be? foto?raf?? 3 May?s?ta gittikleri Ermenistan??n ba?kenti Erivan?da bir hafta kalarak g?nl?k hayat? yans?tan foto?raflar ?ektiler. ?al??man?n ikinci a?amas?nda Patker Photo?dan be? Erivanl? foto?raf?? 26 Haziran?da ?stanbul?a gelerek kentin g?nl?k hayat?n? belgelediler.
4-23 Aral?k 2006 tarihleri aras?nda ?stanbul?da Kar?? Sanat ?al??malar??nda a??k kalacak sergide, T?rkiye?den Serra Akcan, Kerem Uzel, Mehmet Ka?maz, Tolga Sezgin ve ?zcan Yurdalan??n Erivan foto?raflar?; Ermenistan?dan ise Karen Mirzoyan, German Avagyan, Ruben Mangasaryan, Nelli ?i?manyan ve Anahit Hayrapetyan??n ?stanbul foto?raflar? yer bulunuyor. Sergi ?stanbul?dan sonra her iki ?lkenin ?e?itli kentlerinde tekrarlanacak ve Rusya, Fransa, ?talya, Almanya, Hollanda, ?ran, KKTC?ye gidecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net