Lirik k?y?lardan pastoral tatlara...

Trabzon?un ?aykara il?esine ba?l?, kartal yuvas? gibi y?ksekte duran bir k?y; K?knar. Eski ad?yla Ogene. Bir Rum k?y?. Kente uzak. Ama k?lt?r ve sanata yak?n... M?zik, ?iir, edebiyatla kimisi amat?rce, kimisi ?profesyonelce? ilgilenen onlarca gence sahip.


Trabzon?un ?aykara il?esine ba?l?, kartal yuvas? gibi y?ksekte duran bir k?y; K?knar. Eski ad?yla Ogene. Bir Rum k?y?. Kente uzak. Ama k?lt?r ve sanata yak?n... M?zik, ?iir, edebiyatla kimisi amat?rce, kimisi ?profesyonelce? ilgilenen onlarca gence sahip.
Nereden gelir bu ayd?nl?k, nedendir bu bereket? Kimine g?re beslendikleri Rum k?lt?r?n?n zenginli?i. Kimisine g?re ise, asimilasyon politikalar? gere?i, daha il?ede okul yokken 1930?lu y?llarda k?yde okulla tan??m?? olman?n sa?lad??? okuma al??kanl???.
Bu bereketli topraklarda filiz verenlerden biri de Atilla O?uz. ?lk ?iir kitab? ?Hayat? Yeniden ?ekillendirece?iz Umuda Yolculukta? sevda ve ?iir yata??nda akaca??n?n sinyallerini vermi?ti, Atilla O?uz. Karadeniz?e ?zlemini anlatan ?iiri Bayar ?ahin taraf?ndan bestelen O?uz, ?imdi ?Lirik K?y?lar? ?iirleriyle yeniden ?iirseverlerin kar??s?na ??kt?.
G?zle g?r?l?r bir ilerleme kaydetmi?. Daha bir ustala?m??. Kimi yaz? ustalar?nca ?Umut vaat eden gen? isim? yorumu getiriliyor. Yine ?iirlerinde do?du?u co?rafyaya ?zlem var: Ya?ma?? f?rt?nal? bac?kam/Lahanay? m?s?r? sever mi?/Tabanca da atar m? h?l?... Karadeniz?e ait betimlemeler: Karadeniz?in azg?n dalgalar?/vurur Ganita?n?n kayal?klar?na/ak ak k?p?kleriyle...
Yine beslendi?i k?lt?r?n derin izleri var: Tanr?n?n o?lu yoktu hen?z/Trapezunta vard?/ horon da oynuyorlard?/kad?nl? erkekli/oy gidi Trapezunta?m...
Farkl? k?lt?rlere ak??
Tabii ki hayat? fabrikalarda makine di?lileri ya da in?aatlarda ge?en ?air, s?n?fsal konumunun gerektirdi?i kavga s?zlerini de d?km?? m?sralar?na: Eyl?l h?z?n eker sokaklara/kan k?rm?z? ?arap i?tirir ?aire/s?yletir yar?na dair/birka? dize/s?cak imgelerden olu?an...
Farkl? k?lt?re ve ezilen s?n?flara kucak a?an ?airi, kitab?n arka kapa??nda Nuri Kaymaz iyi ?zetlemi? asl?nda: O?uz, ?iirlerinde bir yandan s?n?fsal temalar i?lerken bir yandan da halklar?n etnik ?zelliklerini yans?t?yor. O?uz, ?al??malar?nda Do?u Karadeniz kimli?inin has?ralt? edilen ?zelliklerini g?n y?z?ne ??kar?rken, K?rt K?z?n? da ?iirlerine konuk edebiliyor. Yaz?nsal unsular? kullanmas?n? iyi bilen O?uz, yal?n ve anla??labilir dile sahip.
Lirik k?y?lardan pastoral tatlara, bar??tan (kendi s?zleriyle; umut beslenir/ yeni damarlara/ g???n mavisi gelece?in k?z?l?na.) umuda uzanan m?sralarla bulu?mak isteyenlere...
B?lent Falakao?lu
www.evrensel.net