AB i?kence seferlerini biliyordu

ABD?nin uluslararas? i?kence a??n? soru?turan ?zel ara?t?rma komisyonu, Avrupa Parlamentosu?na sundu?u raporda, Avrupa Birli?i (AB) ?yesi 11 ?lkenin, Amerikan Merkezi Haberalma Te?kilat??n?n (CIA) Avrupa?daki gizli i?kence ?sleri olu?turdu?undan haberdar oldu?unu a??klad?.


ABD?nin uluslararas? i?kence a??n? soru?turan ?zel ara?t?rma komisyonu, Avrupa Parlamentosu?na sundu?u raporda, Avrupa Birli?i (AB) ?yesi 11 ?lkenin, Amerikan Merkezi Haberalma Te?kilat??n?n (CIA) Avrupa?daki gizli i?kence ?sleri olu?turdu?undan haberdar oldu?unu a??klad?. ?zel ara?t?rma komisyonunun, Avrupa Parlamentosu i?in haz?rlad??? raporun tasla??na g?re; aralar?nda ?ngiltere, Polonya, ?talya, Almanya, ?sve?, Avusturya, ?rlanda, ?spanya, Portekiz, Yunanistan ve G?ney K?br?s??n bulundu?u, CIA?n?n Avrupa topraklar?ndaki gizli i?kence ?slerini ve di?er faaliyetlerini biliyordu. Ancak, s?z konusu ?lkeler konuyla ilgili bir ?nlem almad?klar? gibi, gizli i?kence ?sleri skandal?n?n patlak vermesinin ard?ndan da i?kence seferleri ile ?slerinden haberdar olmad?klar?n? da belirttiler.
Amerikan gizli servisinin gizli i?kence seferleri ve ?sleri konusunda, ka??r?lan bir?ok ?ter?r? zanl?s?n?n T?rkiye?deki Amerikan ?ss? ?ncirlik?ten, K?ba topraklar?ndaki i?kence ?ss? Guantanamo?ya g?t?r?ld??? belgelerle ortaya ??km??t?.
Solana?ya su?lama
CIA?n?n, Avrupa?daki i?kence seferleri ile ?slerini soru?turan ?zel ara?t?rma komisyonunun haz?rlad??? taslak raporda ayr?ca, AB y?ksek temsilcisi Javier Solana?n?n da aralar?nda oldu?u ?st d?zey yetkililer, gizli cezaevleri ve ?ter?r? ??phelilerini ka??rma gibi su?lamalar? a??kl??a kavu?turmamakla su?lan?rken, ?talyan istihbarat servisi Sismi eski ?efi Nicolo Pollari?nin de, CIA?n?n Avrupa?daki i?kence ?sleri ve seferleriyle ilgili ger?ekleri gizledi?i belirtildi. Raporda, ?talyan gizli servisinin, ?ter?r? zanl?lar?n?n ka??r?lmas? olaylar?nda ?kilit? bir rol ?stlendikleri ve bu durumu, Roma h?k?metinin de bildi?i ifade edildi.
CIA?n?n, i?kence seferleri kapsam?nda, tam bin 245 kez Avrupa hava sahas?nda u?tu?u ya da Avrupa havaalanlar?n? kulland??? bildirilen raporda, Polonya?n?n; CIA i?in ?ge?ici bir i?kencehaneye ev sahipli?i yapm??? olabilece?ine ili?kin kan?tlar da Parlamento?ya sunuldu. Taslakta ayr?ca, 25 Avrupa Birli?i h?k?metinden ?o?u, CIA?n?n gizli i?kence seferleri ile ?sleri konusunda, ?zel komisyonla yeterince i?birli?i yapmamakla su?land?.
CIA?n?n i?kence ?sleri
?lk kez ABD?de yay?mlanan ?The Washington Post? gazetesinin ortaya ??kard??? CIA?n?n k?resel i?kence a??; CIA?n?n ?ter?re destek verdikleri? iddias?yla yakalad??? ki?ileri, Do?u Avrupa?daki gizli cezaevlerinde sorgulad??? ve zanl?lar? paravan ?irketlere ait u?aklarla ?i?kencenin yayg?n olarak kullan?ld??? ?lkelere? g?t?rd??? haberiyle ortaya ??km??t?. Skandal?n patlak vermesinin ard?ndan, ba?ta Do?u Avrupa ?lkeleri olmak ?zere, haberde ad? ge?en t?m ?lkeler, i?kenceye ortak olduklar?n? inkar etmi?, ancak bir?ok belge zanl?lar?n i?kence ?slerine Avrupa ?lkeleri ?zerinden, h?k?metlerin bilgisi dahilinde ge?irildi?ini ortaya koymu?tu.
Avrupa Konseyi taraf?ndan ba?lat?lan soru?turmada da, i?kence ?s ve seferleriyle ilgili su?lamalar? ara?t?ran ?svi?reli Parlamenter Dick Marty raporunda, ?Mevcut kan?tlar?n, ABD?nin, ?lke d???nda i?kence sisteminin mevcut oldu?una i?aret etti?i? kaydedilmi?ti. Raporda, CIA?n?n gizli cezaevlerinin bulundu?u Avrupa ?lkelerindeki y?netimlerin ve istihbarat servislerinin durumdan haberdar olma olas?l???n?n y?ksek g?r?ld??? ifade edilmi?ti. Raporda ayr?ca, ??ah?slar?n zorla al?konuldu?u, ?zg?rl?klerinden mahrum b?rak?ld???, nakledildi?i ve i?kence g?rd??? kan?tland?. Bu, asl?nda hi?bir zaman yalanlanmad?? denilmi?ti. Uluslararas? Af ?rg?t??n?n yay?mlanan raporunda da, CIA?n?n i?kence u?u?lar?na g?z yuman Avrupa ?lkeleri ele?tirilmi? ve T?rkiye de i?birli?iyle su?lanm??t?. (DI? HABERLER)
En b?y?k ?katk?? Almanya?dan!

Amerikan Merkezi Haberalma Te?kilat??n?n (CIA) Avrupa?daki gizli i?kence seferleri ile ?slerini soru?turan ?zel ara?t?rma komisyonunun, Avrupa Parlamentosu?na sundu?u taslak raporda, AB ?lkelerinden Almanya ?zerinden 336, ?ngiltere ?zerinden ise 170 i?kence u?u?u yap?ld??? belirtildi. ?ngiltere ?zerinden yap?lan u?u?lar?n, en az 100??n?n ilgili bakanl?klar taraf?ndan bilindi?i belirtilirken, ?talyan bir kaynak ise, Almanya hava sahas?n?n 336 kez i?kence u?u?lar? i?in kullan?ld???n? belirtti. Buna g?re, CIA?n?n i?kence seferlerine izin veren AB ?lkeleri ?u ?ekilde; Almanya 336, ?ngiltere 170, ?rlanda 147, Portekiz 91, ?spanya 68, Yunanistan 64, G?ney K?br?s 57, ?talya 46, Romanya 21, Polonya 11. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net