El Anbar?dan ?ekilme haz?rl???

ABD Savunma Bakanl????n?n, S?nni direni?inin kalesi olarak bilinen ?El Anbar? eyaletindeki ABD askerlerini, Ba?dat?a kayd?rmay? planlad??? ??renildi.


ABD Savunma Bakanl????n?n, S?nni direni?inin kalesi olarak bilinen ?El Anbar? eyaletindeki ABD askerlerini, Ba?dat?a kayd?rmay? planlad??? ??renildi. Amerikan ?ABC News?in haberine g?re, istihbarat verilerinde, Anbar?daki ABD asker say?s? art?r?lmazsa, ?buradaki sava??n kazan?lmas?n?n imkans?z oldu?u? belirtiliyor. ?stihbarat verilerinde, ?El Anbar?daki h?k?met kurumlar?n?n ??kt???? de vurgulan?rken, Bu verilere ra?men, Irak?taki ABD?li komutanlar?n, Anbar?daki asker say?s?n?n art?r?lmas?na kar?? ??kt??? bildirildi. ABD Genelkurmay Ba?kan? Peter Pace?in, s?cak ?at??malara sahne olan b?lgenin denetimini Irak g?venlik g??lerine b?rakarak, birlikleri Ba?dat?a kayd?rmay? planlad??? da gelen haberler aras?nda.
Irak direni?inin kalesi olarak bilinen Anbar?da i?galin ba??ndan beri bini a?k?n ABD askeri ?ld?. Bu rakam, ?lke genelinde ?len toplam asker say?s?n?n 3?te birinden fazla.
?ocuklar? katlettiler!
Bu arada Anbar?a ba?l? Ramadi?deki bir Amerikan operasyonunda, 5 k?z ?ocu?u ile bir bebe?in katledildi?i ??renildi. ABD ordusunun konuya ili?kin a??klamas?nda, iki militan?n, devriye gezen i?gal askerlerine ate? a??p, ka?mas? sonucu ba?lat?lan operasyonlarda, ?ya?lar? 10?u ge?meyen 5 k?z ?ocu?u ile bir bebe?in ?l? bulunduklar?? iddia edildi.
Bakuba?daki operasyonda ise, 8 direni??i ve 2 Irakl? kad?n?n ?ld?r?ld?kleri ??renildi. Samarra?da d?zenlenen bombal? sald?r?larda ise, 6?s? polis 8 ki?i ?ld?r?ld?. Kuzeydeki bombal? sald?r? sonucu, bir Amerikan askeri ?ld?.
Maliki karars?zl???
Bu arada ABD Ba?kan? Bush ile Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki d?n ak?am ?rd?n?de biraraya geldi. Beyaz Saray ise, g?r??mesi ?ncesinde, Maliki?nin liderlik yetenekleri konusunda ??pheler bulundu?una dair bir belgenin bas?na yans?mas?na ra?men, ?Maliki?yi destekledi?ini? a??klad?. Beyaz Saray s?zc?s? Tony Snow, ?Maliki h?k?metine, siyasi, ekonomik ve g?venlik konusundaki hedeflerine ula?mas? i?in yard?m etmeye kararl?y?z? dedi.
NY Times??n haberine g?re, Bush?un Ulusal G?venlik Dan??man? Stephen Hadley, Maliki ile 30 Ekimde Irak?ta yapt??? g?r??mede edindi?i izlenimlere dayanarak haz?rlad??? ve Bush ile di?er ?st d?zey yetkililere g?nderdi?i yaz??mada, ABD?nin, Irak liderini siyasi anlamda g??lendirmek i?in harekete ge?mesi gerekti?i g?r???n? bildiriyor ve ?Maliki?nin g??l? olmaya ?al??an bir lider oldu?unu, ancak bunu nas?l yapaca?? konusunda g??l?k ?ekti?ini? ifade ediyordu. (DI? HABERLER)
Suudi Arabistan f?rsat kolluyor
Suudi Arabistan??n g?venlik dan??man?, ?lkesinin; ABD?nin, Irak?tan ?ekilmeye ba?lamas? durumunda, ??ii milislerin, S?nnileri katletmesini ?nlemek? bahanesiyle petrol g?c?n? ve silahlar?n? kullanarak, bu ?lkeye m?dahale edebilece?ini belirtti. Suudi h?k?metinin g?venlik dan??man? Navaf Obeyd, Amerikan ?The Washington Post? gazetesindeki yaz?s?nda, Suudi y?netiminin, ABD?nin ?ekilmesinden sonra Irak politikas?n? g?zden ge?irmeye haz?rland???n? bildirdi.
Suudi y?netiminin fiyatlarda d???? sa?lamak iddias?yla ?pazara petrol s?r?m?n? art?rmay? ve b?ylece ?ran??n, Irak?taki ?ii milisleri finanse etme yetene?ini s?n?rlamay? se?enek olarak d???nd???n?? yazan Obeyd, ?Suudi Arabistan??n Irak?a m?dahalesi, b?y?k riskler ta??yor. Ancak hareketsiz kalmak ?ok daha k?t?? dedi.
Obeyd makalesinde, ?Irak?ta S?nnilerin katledilmesini g?rmezlikten gelmek, Krall???n ?zerine kuruldu?u ilkelerin terk edilmesi demek olur. Bu, Suudi Arabistan??n S?nni d?nyas?ndaki g?venilirli?ini sarsacak ve b?lgede ?ran??n militarist hareketlerine teslim olunmas? sonucunu do?uracakt?r? diye yazd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net