Hayati ilac?n gram? milyara sat?l?yor

V?cudun ba????kl?k sistemi i?in hayati ?neme sahip olmas?na ra?men, eczanelerde bulunmayan ?mmunglobulin ilac?n?n fiyat? karaborsada ??? gibi b?y?yor.


V?cudun ba????kl?k sistemi i?in hayati ?neme sahip olmas?na ra?men, eczanelerde bulunmayan ?mmunglobulin ilac?n?n fiyat? karaborsada ??? gibi b?y?yor.
K?z? i?in il il ila? arayan Hac? Mehmet Dar?lmaz, ilac? en sonunda ?stanbul?da karaborsada buldu. Konya?da 8 ya??ndaki k?z? bir ?e?it fel? olan Guillan Bare sendromu hastal???na yakalanan tar?m i??isinin, acil gerekli olan ?mmunglobulin?i ?stanbul?dan 130 gram?n? 13 bin YTL?ye g??l?kle bulabildi?i bildirildi.
Ta?ra Karaarslan Mahallesi?nde kirada oturan Hac? Mehmet Dar?lmaz, ailesinin ge?imini tar?m i??isi olarak sa?lamaya ?al??t???n?, sosyal g?vence olarak ise ye?il kartlar?n?n bulundu?unu s?yledi. Dar?lmaz, yakla??k 1 ay ?nce 8 ya??ndaki k?z? Rabia Dar?lmaz?a Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde, Guillan Bare sendromu hastal??? te?hisi konuldu?unu bildirdi.
?l il gezerek buldum
?ocuk Hastal?klar? N?roloji B?l?m??nde yatan k?z?n?n doktorlar?n?n, kendilerinden ba????kl?k sisteminin g??lendirilmesi i?in ?mmunglobulin istedi?ini anlatan Dar?lmaz, ?unlar? kaydetti: ??lac? almak i?in yaz?l? re?eteyle bir eczaneye gittim. Bu ilac?n ellerinde olmad???n?, ?ok zor bulundu?unu belirttiler. Normalde Sa?l?k Bakanl???, sosyal g?vencesi olan hastalar?n bu ilac?n? kar??l?yormu?, ama Konya ve ?evresinde bulamad?m. Adana, Ankara ve ?stanbul?da bu ila?tan aramaya ba?lad?m. Sonunda ?stanbul?da karaborsada bu ila?tan bulabildim. 130 gram?n? 13 bin YTL?ye ald?m. Tar?m i??isi ve ye?il kartl? bir aile i?in bu para ?ok b?y?k. ?evremde bor?lanmad???m tan?d???m kalmad?.?
Bir tan?d???n?n ?ocu?unun da ayn? b?l?mde yatt???n? ve onun i?in de ayn? ila?tan istendi?ini ifade eden Dar?lmaz, tan?d???n?n ise 100 gram ilaca 10 bin YTL verdi?ini s?yledi.
?l?mler ya?an?yor
Y?zlerce hasta yak?n? eczane eczane gezerek ila? ar?yor. ?lac?n 2007 y?l?na kadar gelmeyece?i konu?uluyor. V?cudun savunma mekanizmas? i?in ?nemli olan ilac?n bulunamamas? ?ok ciddi s?k?nt?lar do?uruyor. ?lac?n bulunmamas?ndan dolay? ?l?m vakalar? ya?and?. (Konya/EVRENSEL)
www.evrensel.net