?lksan?da belgesiz ihra

?smi skandallarla g?ndeme gelen ?lkokul ??retmenleri Sa?l?k ve Sosyal Yard?m Sand????nda (?LKSAN), resmiyette kayd? bulunmayan yaz?lara dayanarak soru?turmalar y?r?t?ld??? ortaya ??kt?. Elde edilen belge ve bilgiler, gece bek?isi olay?n?n, ?LKSAN?da eski ve yeni y?netimle Milli E?itim Bakanl??? b?rokratlar?n? da kapsayan bir hesapla?maya d?nd???n? g?steriyor.


?smi skandallarla g?ndeme gelen ?lkokul ??retmenleri Sa?l?k ve Sosyal Yard?m Sand????nda (?LKSAN), resmiyette kayd? bulunmayan yaz?lara dayanarak soru?turmalar y?r?t?ld??? ortaya ??kt?. Elde edilen belge ve bilgiler, gece bek?isi olay?n?n, ?LKSAN?da eski ve yeni y?netimle Milli E?itim Bakanl??? b?rokratlar?n? da kapsayan bir hesapla?maya d?nd???n? g?steriyor.
2003 y?l?n?n May?s ay?nda, ?K?l?k k?yafetine g?revinin ve temsil etti?i kurumun sayg?nl???n?n gerekti?i itinay? g?stermemek? su?undan disiplin amirleri taraf?ndan ?uyar?? cezas?na ?arpt?r?lan Bek?i Co?kun, aradan 5 ay ge?tikten sonra d?nemin Y?netim Kurulu Ba?kan? Harun Yenice?nin talimat?yla tekrar soru?turuldu. Yeni soru?turmada, resmi kay?tlara girmemi? ve ?gayri ahlaki? i?erikli ifadelerin de yer ald??? yaz?lar dayanak g?sterilerek, Co?kun?un i? akdi fesih edildi.
Dava a?an Co?kun, mahkemece ?bir su?a iki ceza verilmez? ilkesi do?rultusunda hakl? g?r?l?rken, ?LKSAN Y?netim Kurulu bu kez Co?kun?u tazminat vererek i?e ba?latmad? ve konuyu kapatt?.
Olayda yeni perde
Bu arada ?LKSAN Y?netim Kurulu, 25-26 Ocak 2005 tarihleri aras?nda yap?lan genel kurulda yenilenirken, Harun Yenice yap?lan se?imler sonucunda ba?kanl?ktan oldu, y?netime ?ye olarak girebildi.
Ali ?hsan Co?kun?a ili?kin ya?ananlar, mahkeme karar?yla da durulmad?. Y?netim Kurulu, Co?kun?a tazminat verilmesi nedenini kurum i?inde soru?turmaya ba?lad?. Denetim Kurulu?na yetki verilerek olayda ihmali olanlar?n ara?t?r?lmas? kararla?t?r?ld?. Denetleme Kurulu Ba?kan? Ya?ar Ta?kale, ?ye ve ayn? zamanda MEB m?fetti?i Osman Kocaman ile MEB Personel Genel M?d?r Yard?mc?s? s?fat?n? da ta??yan ?ye ?ener G?n?la?ar taraf?ndan yap?lan ???nc? bir soru?turmada, resmi kay?tlar? bulunmayan yaz?lar dayanak g?sterilerek yap?lan ikinci soru?turma kriter al?nd?. Denetleme Kurulu ?yeleri, Ali ?hsan Co?kun?a, i?ten ??kart?lmas?n? gerektirecek bir durum olmas?na kar??n ?uyar?? cezas? verenleri sorumlu tuttu. Co?kun?un disiplin amirleri olan Genel M?d?r Mustafa ??nar, ?dari Genel M?d?r Yard?mc?s? Selahattin Av?ar ve ?dari ??ler M?d?r? Metin T?ken?den k?dem tazminat?n?n tahsil edilmesi kararla?t?r?ld?. ?? y?neticinin Co?kun?a verilen tazminat? ?dememesi ?zerine Y?netim Kurulu, g?revlerine son verme karar? ald?.
Yenice?den itiraf
?te yandan d?nemin Y?netim Kurulu Ba?kan? Harun Yenice, 5 ay bekledikten sonra soru?turdu?u Bek?i Co?kun olay?na ili?kin kurum i?indeki farkl? bir soru?turma kapsam?nda ilgin? bir deme? verdi. Yenice, 27 Temmuz 2004 tarihinde ?LKSAN Hukuk M??aviri ve Genel M?d?r Yard?mc?s??na verdi?i ifadede ?Ali ?hsan Co?kun?la ilgili olarak; olay?n olu?undan sonra bana ?ifai bilgi verildi. Ali ?hsan Co?kun?u odama ?a??rd?m, olay? sordum, do?rulad?. Belli bir s?re bekledikten sonra konuya ili?kin genel m?d?rl???n gere?ini yapmas? i?in yaz? yazd?m? dedi.
Ali ?hsan Co?kun?dan ilk yaz?y? alan d?nemin ?? Hizmetler ?efi ?mit ?zcan??n ise, hi?bir ?ekilde disiplin cezas?na ?arpt?r?lmamas? dikkatleri ?ekti. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net