Selzede ?ift?inin borcu ertelendi

Sel felaketine maruz kalan illerdeki ?reticilerin tar?msal kredi bor?lar?, 1 y?l s?re ile faizsiz olarak ertelenecek.


Sel felaketine maruz kalan illerdeki ?reticilerin tar?msal kredi bor?lar?, 1 y?l s?re ile faizsiz olarak ertelenecek.
Bakanlar Kurulu?nun konuya ili?kin karar?na g?re, 15 Eyl?l 2006-20 Kas?m 2006 tarihleri aras?nda sel felaketine maruz kalan illerde faaliyet g?steren ve tabii afet nedeniyle ekili?leri, ?r?nleri, hayvan varl?klar? ve seralar? toplam olarak en az y?zde 20 oran?nda zarar g?ren ?reticilerin, Ziraat Bankas? ve Tar?m Kredi Kooperatifleri taraf?ndan kulland?r?lan ve 30 Kas?m 2006 tarihi itibariyle vadesi hen?z gelmemi? veya vadesinden itibaren 90 g?nl?k bekleme s?resi i?erisinde olan tar?msal kredi bor?lar?, 1 Aral?k 2006 tarihi itibariyle faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle, bu tarihten itibaren 1 y?l s?re ile faizsiz olarak ertelenecek. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net