Milyonlarca i??inin g?z? bu toplant?da

Asgari ?cret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2007?den itibaren ge?erli olacak asgari ?creti belirlemek i?in, ilk toplant?s?n? bug?n ger?ekle?tirecek. Komisyonun ger?ekle?tirece?i toplant?lardan ??kacak sonu?, kay?tl? ?al??an 3 milyon 42 bin, kay?t d??? ile birlikte ise 5.5 milyon i??iyi do?rudan ilgilendiriyor.


Asgari ?cret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2007?den itibaren ge?erli olacak asgari ?creti belirlemek i?in, ilk toplant?s?n? bug?n ger?ekle?tirecek. Komisyonun ger?ekle?tirece?i toplant?lardan ??kacak sonu?, kay?tl? ?al??an 3 milyon 42 bin, kay?t d??? ile birlikte ise 5.5 milyon i??iyi do?rudan ilgilendiriyor.
???i, patron ve h?k?meti temsilen 5?er ?yeden olu?an Asgari ?cret Tespit Komisyonu, ?al??ma Bakan? Murat Ba?esgio?lu?nun ba?kanl???nda toplanacak. ???i kesimini T?rk-??, patron kesimini ise T?SK temsil ediyor. Karar ise oy ?oklu?u ile al?n?yor. Asgari ?cret ?u an br?t 531 YTL, net 380.46 YTL olarak uygulan?yor. H?k?metin, 2007 y?l? program?nda ?2007 y?l?nda prime esas kazan? alt s?n?r?n?n, asgari ?cretteki art??a paralel olarak ocak ve temmuz aylar?nda y?zde 4 olarak art?r?lmas?n?n? ?ng?r?ld??? g?r???ne yer veriliyor. Buna g?re, ocak ay?nda y?zde 4 oran?nda art?r?lmas? durumunda, ilk alt? ay i?in asgari ?crete sadece 15 YTL zam yap?lacak. Asgari ?cretliler ise hayatlar?nda bir de?i?iklik sa?lamayacak bu rakam? ?komik? olarak de?erlendiriyor.
Asgari ?cret eridi
Komisyonun, bu y?l 16 ya??ndan b?y?kler i?in br?t 531 YTL olarak belirledi?i asgari ?cret, y?lba??nda 332 Avro?ya kar??l?k gelirken, d?viz fiyat?ndaki art??la birlikte bu miktar 56 Avro azalarak 276 Avro?ya d??t?.
???i kesimini temsil eden T?rk-???in ara?t?rmas?na g?re; a?l?k s?n?r?n?n 605, yoksulluk s?n?r?n?n ise 1971 YTL?ye ??kt??? belirlendi. Bu rakamlara dayanan T?rk-??, asgari ?cretin, ?aileleriyle birlikte insanca ya?anacak ?cret? ?zelli?ini korumas? gerekti?ini belirtiyor. Bu nedenle, T?rkiye ?statistik Kurumu?nun rakamlar?n?n dikkate al?nmas?n? isteyen T?rk-??, ?cretin en az a?l?k s?n?r? olan 605 YTL?ye ??kar?lmas?n? talep ediyor.
?G?n?l ister ama!?
H?k?met kanad?ndan yap?lan a??klamalar ise, i??i kesiminin taleplerini kar??lamaktan ?ok uzak. Toplant?ya 15 YTL zam ?nerisiyle oturacak olan h?k?metin temsilcisi Bakan Ba?esgio?lu, son yapt??? a??klamada, ?G?n?l ister ki asgari ?cret olabildi?ince y?ksek olsun, fakat i?sizlik boyutunu da dikkate almak gerekiyor. Asgari ?cret, genel olarak ?zel kesimi ilgilendiren bir ?cret. Bu hassasiyetler i?inde, al??anlar?n durumuna uygun bir asgari ?cret belirlenecektir? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
D?SK eyleme ge?ecek
D?SK, asgari ?cretin ya?anabilir bir seviyeye ??kart?lmas? i?in eyleme ge?ece?ini bildirdi. Ge?ti?imiz cumartesi g?n? toplanan D?SK Geni?letilmi? Ba?kanlar Kurulu?nun ard?ndan sonu? bildirgesi a??kland?.
Mevcut asgari ?cretle i??ilerin ge?inmesinin m?mk?n olmad??? belirtilen bildirgede D?SK, yasaya ve Anayasa?ya ayk?r? bi?imde yap?lan asgari ?cret belirlemelerine seyirci kalmayaca??n? ve geni? ?apl? bir kampanya ba?lataca?? bildirildi. 23-24 Kas?m tarihlerinde yap?lan 2. Ulasal Sosyal Politikalar Kongresi?nin ba?ar?yla sonu?land???n?n vurguland??? a??klamada, bu toplant?dan ??kan kararlar?n sendikal politikalar?n?n merkezine oturtulaca?? s?ylendi.
D?SK?in 40. kurulu? etkinliklerinin 1 Ocak itibar?yla ba?layaca??, sendikal hak ve ?rg?tlenmenin ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas? i?in bir y?la yay?larak kutlanaca?? a??kland?. ???i-memur ayr?m? yap?lmas?n? do?ru bulmad?klar?n?n dile getirildi?i yaz?l? a??klamada, ?Ortak ?al??anlar Yasas??n?n ??kart?lmas? i?in ?al??malar?m?z s?recek. Ayr?ca norm kadro, ?zelle?tirme, ta?eronla?t?rmaya kar?? y?r?tt???m?z m?cadele de kesintisiz s?recektir. ???i s?n?f?n?n kazan?mlar?na y?nelik sald?rlar doruk noktas?na ??km??t?r. 2007 1 May?s??na do?ru m?cadele y?kselecektir. 1977 y?l?nda Taksim?de kaybetti?imiz i??i arkada?lar?m?z?n an?s?na bu y?l 1 May?s??n Taksim?de kutlanmas? i?in ?al??malar?m?z s?recektir? denildi.
A??klamada, tutuklu bulunan Limter-?? Genel Ba?kan? ve Genel Sekreteri?nin, bir an ?nce serbest b?rak?lmas? ve sendika ?zerindeki bask?lar?n son bulmas? talep edildi. (?stanbul/EVRENSEL)
Kad?n i??iler 750 YTL istiyor
?erkezk?y?deki kad?n i??iler, asgari ?cretin ya?am standartlar? dikkate al?narak belirlenmesini istedi. Kad?n i??iler, asgari ?cretin en az 750 YTL olmas?n? isterken, d?rt ki?ilik bir ailenin a?l?k ?ekmeden ancak bu rakamla ge?inebilece?ini dile getirdiler.
K?yde kendilerine ?al??man?n, fabrikalarda ?al??maktan daha mant?kl? oldu?unu belirten S?dd?ka Kartal, ?En az?ndan patronu zengin etmektense kendime ?al???r?m. Neden patronun yuma??n? b?y?teyim ki? K?ylerimizde payla??m vard?. Yapt?klar?m?z? olmayanla payla??rd?k. Burada insanlar, ge?im derdiyle bo?u?uyor, herkes kendi derdinde. Kom?usu ?lse haberi olmuyor. ?al??maktan ?ocuklar?n? g?remiyorlar? diye konu?tu.
B?t?n bu ?al??ma temposuna ra?men bor?lar?n?n bitmedi?ini belirten Kartal, Ba?bakan??n 7 bin YTL ?cret ile ge?inemedi?ini, ancak i??ilerden 380 YTL?ye ge?inmesini istedi?ini dile getirdi. (?erkezk?y/EVRENSEL)
www.evrensel.net