Simit hesab?yla kar?n doymuyor

Asgari ?cret Tespit Komisyonu toplanmadan, h?k?metin ilk alt? ay i?in 15 YTL zam ?ng?rd???n? a??klamas?, i??ileri k?zd?r?yor.


Asgari ?cret Tespit Komisyonu toplanmadan, h?k?metin ilk alt? ay i?in 15 YTL zam ?ng?rd???n? a??klamas?, i??ileri k?zd?r?yor.
H?k?metin kendileriyle dalga ge?ti?ini d???nen ?i?li Organize Sanayi B?lgesi i??ileri, 15 YTL?nin hayatlar?na hi? bir de?i?iklik getirmeyece?ini s?yl?yor. Fazla mesainin d???nda ek i? yapt?klar?n? veya ailelerinden yard?m ald?klar?n? s?yleyen i??iler, ?Ge?inebilmek i?in ne yapaca??m?z? ?a??rd?k? dediler.
?D?r?st olsunlar!?
?ki y?ld?r Nez Tekstil?de ?al??an Levent Girgin, evi oldu?u halde ay sonunu getiremedi?ini s?yl?yor. Evlenmeyi akl?n?n ucundan bile ge?irmedi?ini s?yleyen Girgin, ?Evli arkada?lar?m?z, ya fazla mesaiye kalacrak ya da ek i? yapacak? diyor. Girgin ??yle devam ediyor: ?15 YTL zam yapacaklar?na, d?r?st olup hi? yapmas?nlar daha iyi. Hi? olmazsa bizimle dalga ge?memi? olurlar. 15 YTL be? paket sigara paras?.?
?Simitle mi giydirece?iz?
Hasan Atl? de iki y?ld?r Nez?de ?al???yor. ?imdiye kadar hep asgari ?cret ald???n? s?yleyen Atl?, ?Burada asgari ?cretten daha fazla al?yorum. 20 YTL fazla veriyorlar? diyor g?lerek. Mesaiye kalarak ancak ge?inebildi?ini s?yleyen Atl?, ev kiras? vermemesine ra?men ay?n sonunu getiremedi?ini s?yl?yor ve ekliyor; ?Kira veren arkada?lar?m?z resmen a? ya??yorlar.? Ba?bakan Erdo?an??n ekmek ve makarnayla yapt??? asgari ?cret hesab?n? hat?rlatan Atl?, ?Kendilerinden ?nceki d?nem, asgari ?cretle bilmem ka? tane simit al?n?rken, kendi d?nemlerinde daha fazla al?n?yormu?. Simit hesab?yla kar?n doymuyor. ?oluk ?ocu?u makarnayla doyurup simitle mi giydirece?iz?? diye sordu.
Sadece kire 200 YTL
Kot y?kama fabrikas?nda bak?mc? olarak ?al??an Mehmet G?ler ise, ?zmir?de en k?t? ev kiras?n?n 200 YTL oldu?unu s?yledi. ?Zamla birlikte geri kalan 195 YTL ile nas?l ge?insin, ne yiyip ne i?sin?? diye soran G?ler, ?Evdeki ?ocuk beslenmek ister. Okul masraflar?, evin elektri?i, suyu. K?m?r?n tonu 200 YTL. ??k i?in i?inden ??kabilirsen? dedi. ?Verdikleri zam ald?klar? verginin ?st?ne hi? ??kmad? ki? diyen 1.5 y?ll?k Nez Tekstil i??isi Durmu? Uzun, baba deste?i olmadan ge?inemeyece?ini belirtti. Uzun, ?Evdeki dolab? a??p bak?n, i?indekiler hep k?yden gelenler. O kadar ?al??mam?za ra?men evimize bir ?ey alam?yoruz? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
?Bizi hep kand?r?yorlar?
?smail Savak (Tekstil i??isi): 15 YTL zam yapsalar ne olur, yapmasalar ne olur. Asgari ?cret bir ailenin mutfak masraf?n? bile kar??lam?yor. Hem bu kadar insana 380 YTL maa? ver, hem de h?rs?zl???n, gasp?n artmas?ndan ?ikayet et. H?k?met, her zam d?neminde i??ileri kand?r?yor.
Elif ?en (Tekstil i??isi): Bu zamla ne yapar?z bilmiyorum. Zaten robot gibi olduk. Sosyal hayat diye bir ?ey kalmad?. Ald???m?z ?cretle hi?bir ihtiyac?m?z? do?ru d?zg?n kar??layam?yoruz. Bence asgari ?cretin en az 800 YTL olmas? gerekiyor.
Ebru Oral (Tekstil i??isi): Bizi hep kand?r?yorlar. Asgari ?cret deyince akl?ma hep a?l?k geliyor. D???nd?k?e psikolojim bozuluyor. Asgari ?creti i??ilerin belirlemesini istiyorum. Milletvekili kendi maa??n? belirleyebiliyorsa, onlar? se?erek milletvekili yapan i??ilerin de kendi ?cretini belirleyebilmesi gerekir.
Hayati Kara (Plastik i??isi): Asgari ?creti belirleyenlerin, kendi belirledikleri ?cretle bir defa al??veri?e ??kmas?n? ?neriyorum. O parayla ya?an?p ya?anamayaca??n? ancak o zaman anlarlar. Asgari ?cret de en d???k memur maa?? kadar olmal?.
Ozan S?r?c?
www.evrensel.net