Papa deste?i yetmedi!

AB Komisyonu?nun Geni?lemeden Sorumlu ?yesi Olli Rehn?in, T?rkiye ile AB aras?ndaki ?yelik m?zakerelerinin 8 ba?l?kta durdurulmas?n? istedi?i bildirildi.


AB Komisyonu?nun Geni?lemeden Sorumlu ?yesi Olli Rehn?in, T?rkiye ile AB aras?ndaki ?yelik m?zakerelerinin 8 ba?l?kta durdurulmas?n? istedi?i bildirildi.
AB Haber?e g?re, AB Komisyonu?nun i? toplant?s?nda, Geni?lemeden Sorumlu Komiser Olli Rehn, T?rkiye?nin K?br?s Rum kesimine limanlar?n? a?mamas? durumunda, 35 m?zakere ba?l???ndan G?mr?k Birli?i ile ilgili 8 ba?l???n?n ask?ya al?nmas?n? ?nerdi.
Avrupa Komisyonu ?zel kalem m?d?rleri (chef de cabinet-b?l?m ?efleri), Br?ksel?de komisyonun K?br?s konusunda yapaca?? tavsiyeyi belirlemek amac?yla d?n topland?.
Edinilen bilgilere g?re, Rehn?in kabinesi T?rkiye?nin limanlar?n? a?mamas? durumunda 8 m?zakere ba?l???n?n dondurulmas?, di?er ba?l?klarda ise m?zakerelerin s?rmesini ?nerdi. Rehn?in ?nerisine g?re di?er m?zakere ba?l?klar? da, T?rkiye?nin limanlar?n? a?mamas? durumunda kapat?lmayacak.
?zel kalem m?d?rlerinin ayr?ca K?br?s?taki taraflar?, soruna BM nezdinde kapsaml? ??z?m bulmalar? ?a?r?s?n?n da yap?lmas?n? kararla?t?rd??? bildirildi.
K?br?s??n ?srar?na ra?men, limanlar?n? a?mas? i?in T?rkiye?ye yeni bir s?re ise verilmeyecek.
Pa?ardis?ten su?lama
Rum Y?netimi S?zc?s? Hristodulos Pa?ardis de, d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda T?rkiye?nin sert, k??k?rt?c? ve olumsuz tutumunun h?k?m s?rd??? ve Tampere?de K?br?s sorunun da geli?me umudunun kayboldu?unu s?yledi.
Erdo?an?dan ilk tepki
AB Komisyonu?nun bu karar? alacak olmas?, Br?ksel?de g?zleri T?rkiye?nin verece?i tepkiye ?evirdi. ?ngiliz Financial Times gazetesinin haberine g?re, AB Komisyonu, T?rkiye?ye m?zakerelerin keskin bir bi?imde yava?lamas? mesaj? verecek ancak m?zakereler durmayacak. Komisyonun verece?i teklifin, beklenenden a??r olaca?? de?erlendirmesi yap?lan haberde, bu teklifin Fransa ve Almanya gibi ?lkeleri sevindirece?i, ?ngiltere ve Kuzey Avrupa ?lkeleri gibi T?rkiye?yi destekleyenleri ise ?zece?i kaydedildi.
Haberde, ?imdi AB diplomatlar?n?n T?rkiye?nin nas?l bir tepki verece?ini bekledi?i ve Ankara?n?n g?sterece?i reaksiyonun belirsiz olaca?? kaydedildi.
Bu arada, AB diplomatlar?n?n bu merak?n? gideren ilk tepki, Ba?bakan Erdo?an?dan geldi. NATO Zirvesi?nin yap?ld??? Letonya?dan, T?rkiye?nin AB ?yeli?iyle ilgili hem olumlu hem de olumsuz mesajlar gelirken, Erdo?an??n, 8 m?zakere ba?l???n?n dondurulmas?na ili?kin tavsiye karar? kar??s?nda tepki g?stererek karar? ?kabul edilemez? olarak nitelendirdi?i bildirildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net