J?N ? J

 • Tarihte, anal?k hukukunun y?k?lmas? ve ataerkil aile d?zenine ge?i?le birlikte kad?n ?zerinde sistemli bir ?iddetin de ?rg?tlendi?ine tan?k olmaktay?z.


  Tarihte, anal?k hukukunun y?k?lmas? ve ataerkil aile d?zenine ge?i?le birlikte kad?n ?zerinde sistemli bir ?iddetin de ?rg?tlendi?ine tan?k olmaktay?z. Anal?k hukukunun egemen oldu?u d?nem, esas olarak insan?n do?a ?zerindeki egemenlik faaliyetlerinden s?z edilebilir. Ancak, ataerkil toplumla birlikte, insan?n yery?z? ?zerindeki faaliyetleri sadece do?aya egemen olmakla s?n?rl? kalmay?p insan?n insan ?zerinde egemenlik giri?imleriyle de s?rm??t?r. ?nsan?n insana egemenli?inin ilk kurbanlar?, kad?nlar olmu?tur. Her egemenlik bi?imi gibi, fiziki ve moral ?iddet e?li?inde ger?ekle?mi?tir.
  Takip eden s?n?fl? toplum d?zeninde egemen s?n?f?n ??karlar?; hukuk, toplumsal ahlak ve gelenekler halinde b?t?n topluma hakim k?l?nm??t?r.
  K?leci d?nemde, kad?nlar sava? ganimetleri aras?nda say?l?p k?le pazarlar?nda hem i?g?c? ve hem de cinsel obje olarak al?n?p sat?lm??t?r. Kad?n eme?i ve cinselli?i k?lele?tirilmi?, k?le sahibi efendinin hizmetine sunulmu?tur. K?le sahibi erkek, hem cariyesinin ve hem de yasal kar?s?n?n mutlak hakimi, efendisidir.
  Feodal d?nemde, kad?nlar ?zerindeki cinsel ?iddet; Bat?l? feodal beylerin ?ilk gece hakk??, Do?u?da ise kuma, berdel, ba?l?k paras? ile al?n?p sat?lma ile ?ekillenmi?tir. Her iki tarafta kocan?n haremi, kar?n?n mutlak sadakat ve itaati, erke?in kar?s?n? terbiye ve d?vme hakk? mevcut olmu?tur. Kad?n evinin d?rt duvar? aras?nda, ?ocuk bak?m?-?ama??r-yemek-ev i?i ?retim ile kocan?n hizmetindedir.
  Kapitalist ?retimin ortaya ??kmas?yla kad?n i?g?c?n?n fabrikalara ?ekilmesi ihtiyac? eski kapal? aile d?zenini de?i?tirdi. Kad?n g?rece ba??ms?zla?t?. Ancak, kapitalizm, kad?n ?zerindeki ?iddeti inceltti, yayg?nla?t?rd? ve boyutland?rd?. Kad?n bedeni cinsel bir meta olarak sermayele?tirildi ve fuhu? sekt?r?, vergisi ?dendi?i i?in kutsand?. Bug?n, internet sayesinde, kad?n ve ?ocuk pornosu k?reselle?tirildi.
  Emperyalist ba??ml?l?k politikalar? ile fabrikalar? kapat?lan, tar?m? ??kertilen geri ba??ml? ?lkelerde uyu?turucu ve kad?n ticareti ba?l?ca ?ekonomik faaliyet? alan?. IMF politikalar?ndan nasibini alan T?rkiye de, hem transit ticaret ve hem de yerel faaliyetler a??s?ndan fuhu? mafyas?n?n en ?nemli faaliyet sahalar?ndan biri. Eski Sovyetler Birli?i ?lkelerinden i? aramak i?in gelen ?o?u e?itimli kad?n?n, fuhu? mafyas?nca g?nlerce hapsedildi?i ve i?kence ile fuh?a zorland???na ili?kin y???nla kan?t ve dosyaya ula?mak m?mk?n. Bu kesimde ortaya ??kan i?kence insanl?k ?izgisinin ?tesine ge?ti?i a??k.
  Kapitalizmin belli bir d?neminde ortaya ??kan fa?izm, kad?nlar? fabrikalardan kovup eve kapatt?, koca ?iddetini kutsad?, kad?nlar? ve ?ocuklar? kur?una dizdi, f?r?nlarda yakt?. Dominik?te 25 Kas?m 1960?ta, 3 muhalif kad?na tecav?z edildi ve ?ld?r?ld?.
  Yeni ?a?da, emperyalist d?nemde, militarizm ve sava?, kad?nlar ?zerindeki cinsel ?iddete yeni boyutlar ekledi. Irk??-fa?ist kampla?malar, sava? s?ras?nda kad?nlar?n topluca tecav?ze u?ramas? gibi ?zel uygulamalar yaratt?. 2. D?nya Sava?? arifesinde Japonya?n?n Kore?yi i?galinde ve yak?n d?nemde Bosna sava??nda y?zbinlerce kad?n tecav?ze u?rad?. Alman fa?izmi saf ?rk i?in Yahudi kad?nlarla evlenmeyi yasaklarken, Japon ve S?rp fa?istleri ?rklar?n?, kad?nlar?n d?l yata??na tohum b?rakarak geli?tirmeyi ve egemenli?ini hesaplad?lar. Amerikan neo-conlar?, Irak sava??nda binlerce kad?na tecav?z etti, en a?a??l?k i?kence bi?imlerini kad?n v?cudunda test ettiler. Militarizm, erkekli?in sonsuzca k??k?rt?lmas? ve kad?nl???n a?a??lanmas? ?zerine in?a ediliyor. T?rkiye?de 12 Eyl?l d?neminde ve 22 y?ll?k sava? s?recinde muhalif kad?nlar cinsel ?iddetin her t?r?n? g?rd?.
  Amerikan toplumunda kristalize olan kapitalist toplum, insan? yaln?zla?t?rm??, sosyal yap?y? ??r?tm??, genel olarak ?iddet ?zerine ve ?zel olarak da kad?nlar ?zerindeki ?iddet ?zerine oturtulmu?tur. ABD?de dakikalar i?inde kad?nlara tecav?z ediliyor ve saniyeler i?inde ?iddet g?r?yor.
  Kad?nlar ?iddete kar?? m?cadele ederken, yaln?z ataerkil yap?ya kar?? de?il, sava?a ve kapitalizme kar?? da m?cadele etmek zorundad?r.
  Y?ld?z ?mrek Kolua??k
  www.evrensel.net