K?z?lay, ??nar?dan ?ekildi

Sel felaketinin 3 ki?inin ya?am?na mal oldu?u Diyarbak?r??n ??nar il?esinde K?z?lay afetzedelere yemek yard?m?n? kesti. Bunun ?zerine ?ad?rda kalan ailelerden bir k?sm? akrabalar?n?n yan?na yerle?irken, bir k?sm? da 150-200 YTL aras?nda de?i?en ?cret kar??l???nda ev kiralamaya ba?lad?.


Sel felaketinin 3 ki?inin ya?am?na mal oldu?u Diyarbak?r??n ??nar il?esinde K?z?lay afetzedelere yemek yard?m?n? kesti. Bunun ?zerine ?ad?rda kalan ailelerden bir k?sm? akrabalar?n?n yan?na yerle?irken, bir k?sm? da 150-200 YTL aras?nda de?i?en ?cret kar??l???nda ev kiralamaya ba?lad?.
Sel felaketinin 3 ki?inin ?l?m?ne neden oldu?u, y?zlerce evi su alt?nda b?rakt??? ??nar?da, afetzedeler kaderine terk edildi. K?z?lay g?nde 3 ???n olarak verdi?i yemek yard?m?n? da kesince, afetzedeler tamamen ortada kald?. K?z?lay??n da??tt??? 75 adet ?ad?rda kalan afetzedelerden 45?i havalar so?udu?u ve yemek yard?m? kesildi?i i?in ?ad?rlar? terk etti. Selzedelerin bir k?sm? yak?nlar?n?n yan?na yerle?irken, yak?nlar?ndan destek alamayanlar ise 150-200 YTL aras?nda de?i?en ?cretler kar??l??? ev kiralamaya ba?lad?. Selin ?zerinden yakla??k bir ay ge?mesine ra?men yeteri kadar battaniye, yatak ve g?da yard?m? alamayan afetzedeler, kitle ?rg?tleri ile yetkililerden destek bekliyor.
So?uk hava olumsuz etkiliyor
Havalar so?udu?u i?in bir hafta ?nce 5 ?ocu?u ile ?ad?rdan ayr?larak, akrabalar?n?n verdi?i bir odaya yerle?en Sevdet Y?ld?z, kendilerine kira yard?m? yap?lmas?n? istedi.
7 ?ocuk annesi Kerime G?l (53) ise, K?z?lay??n verdi?i ?ad?rda 20 g?n kald?ktan sonra so?uk havalara dayanamay?p, 200 YTL?ye ev kiralad???n? s?yledi.
Halen 6 ?ocu?u ile birlikte ?ad?rda ya?ayan 6 ?ocuk babas? Ahmet Y?lmaz da, evindeki hasar? zarar tespit komisyonu rapor etmesine ra?men, evinin tapusu olmad??? i?in konut yard?m?ndan faydalanamad???n? s?yledi. Y?lmaz, ?Zarar tespit komisyonu evin kullan?lamaz halde oldu?una dair rapor verdi. Ancak evimin tapusu olmad??? i?in konut alamayaca??m? s?ylediler? diye konu?tu. (Diyarbak?r/D?HA)
M. Ali Erta?
www.evrensel.net