U?ur Kaymaz davas?nda geli?me yok

Mardin?in K?z?ltepe il?esinde, Ahmet Kaymaz ile o?lu U?ur Kaymaz??n ?ld?r?lmesinden sorumlu olduklar? iddias?yla haklar?nda dava a??lan 4 polisin yarg?lanmalar?na devam edildi. Adliye ?evresinde arama noktalar? olu?turan bin polis, ba?ka mahkemelerde duru?mas? olanlar? da kontrol etti.


Mardin?in K?z?ltepe il?esinde, Ahmet Kaymaz ile o?lu U?ur Kaymaz??n ?ld?r?lmesinden sorumlu olduklar? iddias?yla haklar?nda dava a??lan 4 polisin yarg?lanmalar?na devam edildi. Adliye ?evresinde arama noktalar? olu?turan bin polis, ba?ka mahkemelerde duru?mas? olanlar? da kontrol etti.
A??r Ceza Mahkemesi?ndeki 10. duru?mada, tutuksuz yarg?lanan san?k polis memurlar? Mehmet Karaca, Ya?afettin A??kg?z ve Seydi Ahmet D?ngel ile ?ld?r?len Ahmet Kaymaz??n karde?i Re?at Kaymaz haz?r bulundu. San?k polis memuru Salih Ayaz duru?maya kat?lmad?.
M?dahil avukatlar ad?na konu?an Erdal Kuzu, Polis Akademisi G?venlik Bilimleri Enstit?s? M?d?r? Prof. Dr. ?brahim Cerrah??n, T?rkiye Ekonomik ve Sosyal Et?tler Vakf??nca (TESEV) yay?mlanan almanakta yer alan makalesini, mahkemeye delil olarak sundu. Makalede, K?z?ltepe?de ya?anan ve davaya konu olaya de?indi?ini belirten Kuzu, Prof. Dr. Cerrah??n olayda a??r? kuvvet kullan?ld???n? belirtti?ini, bu tespitin do?ru oldu?unu kaydetti.
Makaleyi mahkeme heyetine sunan Kuzu, ??K???k bir ?ocuk ve babas?n?n hayat?n? kaybetmesi, toplumda infial yaratm??t?r. Kamu vicdan?nda olu?an tahrifat?n ortadan kald?r?lmas? i?in san?k polislerin tutuklanmas? y?n?ndeki talebimizi yineliyoruz?? diye konu?tu.
Bas?n oyuna getirildi!
San?k avukatlar?ndan Veysel G?ler ise, Prof. Dr. ?brahim Cerrah??n TESEV?de yer alan makalesinde, ki?isel yetene?ini ve g?r??lerini ifade etti?ini s?yledi. G?ler, ??S?z konusu makale, mahkemeyi etkileyecek boyutta delil olamaz. Makalenin dosyadan ??kar?lmas?n? talep ediyoruz. Ayr?ca makaleyi inceleyip beyanda bulunaca??z?? dedi. G?ler, dava s?resince U?ur Kaymaz??n bir ?ocuk olarak nitelendirilmesi yoluyla kamuoyunun aldat?ld???n? ve bas?n?n oyuna getirildi?ini iddia etti.
Mahkeme heyeti, olay yerindeki bo? kovanlar?n kime ait oldu?u ve ?len bir insana sonradan at?? art??? bula?t?r?l?p, bula?t?r?lamayaca??n?n tespit edilmesi i?in, ge?en duru?mada ?stanbul Adli T?p Kurumu?ndan istenen m?zekkereye cevap gelmedi?ini bildirdi. San?k polisler, avukatlar?n?n beyanlar?na kat?ld?klar?n? ifade ettiler. San?klar?n tutuklu yarg?lanma ve s?z konusu makalenin dosyadan ??kar?lmas? talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, duru?may? 7 ?ubat 2007?ye erteledi.
?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Mardin ?ube Ba?kan? da olan m?dahil avukatlardan Erdal Kuzu, duru?ma ??k??? Adliye ?n?nde yapt??? a??klamada, Adli T?p Kurumu?ndan talep edilen raporun gelmedi?ini belirterek, bug?n sadece de?i?iklik olarak Prof. Dr. ?brahim Cerrah??n bir makalesini dosyaya koydurduklar?n? s?yledi. Kuzu, san?k polislerin tutuklanmas? y?n?ndeki taleplerinin bu duru?mada da reddedildi?ini kaydetti.
San?k avukatlar?ndan Veysel G?ler ise, bu olay i?inde PKK?n?n ?ocuk unsurunu kulland???n? ve toplumda ?ocu?a olan sevgi g?z ?n?ne al?narak bu obje ?zerinde durulup kamuoyunun etkilenmeye ?al???ld???n? ileri s?rd?. (Eski?ehir/EVRENSEL)
Ali Ba?
www.evrensel.net