Sel ve ac?

Benim ad?m Naz?m. Ben, bu sel felaketini ger?ekten b?y?k bir ac? olarak g?r?yorum. Neden diye soracak olursan?z, bu felakette ma?dur olanlara devlet taraf?ndan yard?m eli uzat?lmamas?ndan ?ikayet?iyim.


Benim ad?m Naz?m. Ben, bu sel felaketini ger?ekten b?y?k bir ac? olarak g?r?yorum. Neden diye soracak olursan?z, bu felakette ma?dur olanlara devlet taraf?ndan yard?m eli uzat?lmamas?ndan ?ikayet?iyim. Ama bu felaket b?lgesine yine de bir yard?m eli uzat?labilir, hatta uzat?lmal?d?r. Daha ge? de?il.
Kad?k?y il?esi ?evresinde bir yard?m kampanyas? yap?yoruz. Para, erzak, k?yafet, k?rtasiye e?yalar?, ila? yard?m? yap?labilir. Yard?mlar?m?z bize k???k gibi gelse de, ihtiyac? olan insan i?in ?nemlidir. Kimse bu ac?ya seyirci kalmas?n.
Siz bu yaz?y? okurken, o insanlar so?uktan titriyor olacaklar. Bebeklerin minicik elleri ve al yanaklar? pembele?mi? ve so?uktan buz gibi olacak. Ayr?ca bir?ok hayvan telef oldu. ?ift?ilerin, emek?ilerin, esnaf?n milyonlarca YTL zarar? oldu. Al?n terini, emeklerini suya b?rakt?lar. Bir?ok insan evsiz kald?. O insanlar bu so?ukta ?ad?rda kal?yorlar. So?uk i?lerine i?liyor, sadece ???m?yorlar anlayaca??n?z.
Sizler de, elinizden gelen b?t?n yard?mlar? yapmal?s?n?z. Bir ?ocu?un g?zlerindeki mutlulu?u g?rmek i?in bunu yapmal?y?z. Dedi?im gibi ge? de?il.
*ortaokul ikinci s?n?f ??rencisi (Kad?k?y/?STANBUL)
Naz?m Ta?*
www.evrensel.net