Hocalar ??plak!

Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi Ara?t?rma G?revlileri Ozan Zengin ve Yi?it Karahano?ullar??n?n yapt??? ara?t?rma, devlet ?niversitelerindeki hocalar?n, maa?l? kamu personeli konumunu terk ederek ?zel sermaye gruplar?n?n ??cretli emek?isi? konumunu tercih etmeye ya da kendi kurumlar?nda par?a ba?? i? yapan ustalara d?nmeye ba?lad?klar?n? ortaya koyuyor.


Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi Ara?t?rma G?revlileri Ozan Zengin ve Yi?it Karahano?ullar??n?n yapt??? ara?t?rma, devlet ?niversitelerindeki hocalar?n, maa?l? kamu personeli konumunu terk ederek ?zel sermaye gruplar?n?n ??cretli emek?isi? konumunu tercih etmeye ya da kendi kurumlar?nda par?a ba?? i? yapan ustalara d?nmeye ba?lad?klar?n? ortaya koyuyor.
M?lkiye Dergisi?nin 2006-Yaz Say?s??nda yer alan ara?t?rmada, asistanlar?n istihdam ko?ullar?n?n b?t?nc?l olarak personel rejiminde yap?lmak istenen esnek yap?lanman?n bir anlamda habercisi ve son 15 y?ld?r oturmu? ?en g?zel? uygulamas? oldu?u belirtiliyor. Baz? devlet ?niversitelerinde esnek istihdam bi?iminin uygulama alan?n?n yard?mc? do?entleri kapsayacak ?ekilde geni?leme e?ilimi g?sterdi?ine dikkat ?ekilen ara?t?rmada, bu s?recin yak?n zamanda profes?rlere kadar uzanaca?? uyar?s?nda bulunuluyor.
G?vencesiz ?al??ma
?niversite hocalar?n?n i?inde bulunduklar? ko?ullar?n ba?l?ca nedeninin g?vencesiz ?al??t?rma ile verimlili?in artaca?? d???ncesi oldu?u kaydedilen ara?t?rmada, i?ten at?lma tehdidiyle i?g?c?n?n daha iyi ?al??aca?? gibi bir beklentinin asistanlara da aynen yans?d??? dile getiriliyor. Akademik gerek?eler haricindeki nedenlerle ya da gerek?esiz olarak g?revine son verilme tehlikesiyle kar?? kar??ya olan gen? akademisyenin ?zg?r bir ?ekilde hareket ederek kendi akademik ki?iliklerini kazanmalar?n? beklemenin hayalperestlik oldu?u belirtilerek, ?esnek ?niversite? modeliyle modern bir fabrikadan beklenilir bir h?zda, pazarlamaya y?nelik, niteli?inden ?ok bi?imi ?nemseyen ?ablon ?al??malar?n ?retiminin te?vik edildi?i i?aret ediliyor.
??niversite ??plak?
Ara?t?rmada yer alan akademisyen maa?lar?n?n 25 y?ll?k seyrinin verildi?i tablo, asistanlar?n ?cret seyrinin T?rkiye?nin ekonomi politik tarihindeki d?n???mlerle uyumlu oldu?u ?eklinde yorumlan?yor. Tablolardaki verilerde t?m akademik maa?lar?n benzer bir seyir izledi?i, ancak art?? e?ilimleri a??s?ndan akademik unvanlar aras?nda bir hiyerar?i oldu?u a??k?a g?r?l?yor. Burada g?ze ?arpan ilgin? bir nokta da profes?rlerin maa?lar?n?n darbe sonras? d?nemde, 1992 y?l?na kadar, d?zenli olarak bir art?? ya?amas?. Ayr?ca, bu d?nemde akademik maa? makas?n?n profes?rlerin lehine belirgin olarak a??ld??? ifade ediliyor.
Ara?t?rmada, ?niversite hocalar?n?n ellerine ge?en maa?lar? ile ek i? yapmad?klar? takdirde ???plak? olduklar? belirtilerek, ?u ele?tiride bulunuluyor: ??imdiye kadar akademinin maddi ko?ullar?na dair siyasi bir m?cadele y?r?tmedikleri, ?zel ?niversitelerde sermayedarlar?n terzileri olmaya ba?lad?klar?, asistanlar?n ?n?ne, paras?zl??a ??z?m olarak proje; i?g?vencesi sorununa ??z?m olarak da yurtd??? bursu aramalar? i?in bilgisayardan ba?ka bir ?ey ?nermediklerinden hocalar ??plakt?r...? (Ankara/EVRENSEL)
B?lent ?z?elik
www.evrensel.net