patates, yumurta ve kahve

 • Bir zamanlar, her ?eyden s?rekli ?ikayet eden, hayat?n?n ne kadar berbat oldu?undan yak?nan bir k?z vard?. Hayat, ona g?re, ?ok k?t?yd? ve s?rekli sava?maktan yorulmu?tu. Bir problemi ??zer ??zmez, bir yenisi ??k?yordu kar??s?na.


  Bir zamanlar, her ?eyden s?rekli ?ikayet eden, hayat?n?n ne kadar berbat oldu?undan yak?nan bir k?z vard?. Hayat, ona g?re, ?ok k?t?yd? ve s?rekli sava?maktan yorulmu?tu. Bir problemi ??zer ??zmez, bir yenisi ??k?yordu kar??s?na.
  Gen? k?z?n bu yak?nmalar? kars?s?nda, mesle?i a???l?k olan babas? ona bir hayat dersi vermeye niyetlendi. Bir g?n onu mutfa?a g?t?rd?. ?? ayr? cezveyi suyla doldurdu ve ate?in ?zerine koydu. Cezvelerdeki sular kaynamaya ba?lay?nca, bir cezveye bir patates, di?erine bir yumurta, sonuncusuna da kahve ?ekirdeklerini koydu. Sonra k?z?na tek kelime etmeden, beklemeye ba?lad?.
  K?z? da hi?bir ?ey anlamad??? bu faaliyeti seyrediyor ve sonunda kar??la?aca?? ?eyi g?rmeyi bekliyordu. Ama o kadar sab?rs?zd? ki, s?zlanmaya ve daha ne kadar bekleyeceklerini sormaya ba?lad?. Babas? onun bu ?srarl? sorular?na cevap vermedi. Yirmi dakika sonra, adam cezvelerin alt?ndaki ate?i kapatt?.
  Birinci cezveden patatesi ??kard? ve bir taba?a koydu. ?kincisinden yumurtay? ??kard?. Daha sonra son cezvedeki kahveyi bir fincana bo?altt?. K?z?na d?nerek sordu:
  - Ne g?r?yorsun?
  - Patates, yumurta ve kahve, diye alayl? bir cevap verdi k?z?.
  - Daha yak?ndan bak, dedi baba. Patatese dokun.
  K?z denileni yapt? ve patatesin yumu?am?? oldu?unu s?yledi.
  - Ayn? ?ekilde, yumurtay? da incele. K?z, kabu?unu soydu?u yumurtan?n kat?la?t???n? g?rd?. En sonunda, k?z?n?n kahveden bir yudum almas?n? s?yledi. S?yleneni yapan k?z?n y?z?ne, kahvenin nefis tad?la bir g?l?mseme yay?ld?. Ama yine de b?t?n bunlardan bir ?ey anlamam??t?:
  - B?t?n bunlar ne anlama geliyor baba?
  Babas?, patatesin de, yumurtan?n da, kahve ?ekirdeklerinin de ayn? s?k?nt?y? ya?ad?klar?n?, yani kaynar suyun i?inde kald?klar?n? anlatt?. Ama her biri bu s?k?nt? kar??s?nda farkl? farkl? tepkiler vermi?lerdi.
  Patates daha ?nce sert, g??l? ve tavizsiz g?r?n?rken, kaynar suyun i?ine girince yumu?am?? ve g??ten d??m??t?. Yumurta ise ?ok k?r?lgand?; d???ndaki ince kabu?un i?indeki s?v?y? koruyordu. Ama kaynar suda kal?nca, yumurta sertle?mi? kat?la?m??t?.
  Ancak kahve ?ekirdekleri bamba?kayd?. Kaynar suyun i?inde kal?nca, kendileri de?i?ti?i gibi suyu da de?i?tirmi?lerdi ve ortaya tamamen yeni bir ?ey ??km??t?. Baba k?z?na d?nd? ve,
  - Sen hangisisin peki, diye sordu...
  www.evrensel.net