BA?YAZI

 • Sermaye bas?n? cephesinde g?nlerdir giderek artan Papa tedirginli?i ?Papa sevgisi?ne d?n??t?. Daha birka? g?n ?nce ?Ya Ayasofya?da dua ederse??, ?Ya yine ?slam?? hedef alan imalarda bulunursa??, ?Ya Patri?e ek?meniklik deste?i atarsa?? gibi sorular e?li?inde gerilen politika erbab? ve sermaye bas?n?, Papa?n?n ?nabza ?erbet? a??klamalar? ve jestleriyle derin oh ?ekti!


  Sermaye bas?n? cephesinde g?nlerdir giderek artan Papa tedirginli?i ?Papa sevgisi?ne d?n??t?. Daha birka? g?n ?nce ?Ya Ayasofya?da dua ederse??, ?Ya yine ?slam?? hedef alan imalarda bulunursa??, ?Ya Patri?e ek?meniklik deste?i atarsa?? gibi sorular e?li?inde gerilen politika erbab? ve sermaye bas?n?, Papa?n?n ?nabza ?erbet? a??klamalar? ve jestleriyle derin oh ?ekti!
  Papa?n?n u?aktan ?ha?s?z? inmesi, T?rkiye?nin AB?ye giri?ine ?iyi olur? demesi, An?tkabir ziyareti ?ne ??kar?larak, Papa?ya, ?vg?ler diziyorlar.
  Oysa Papa, bir din adam? gibi de?il bir politikac? olarak davranmaktad?r. Ve ?yle anla??lmaktad?r ki; inand?klar?n? de?il, dan??manlar?n?n ona ?T?rkler, ?unlardan ho?lan?r siz de b?yle yap?n!? dediklerini yapmaktad?r. Burada amac?n da ?slam d?nyas?na yeni bir mesaj vermek, orada bir b?l?nme yaratmak oldu?unu s?ylemek do?ru olur. Papa olarak s?ylediklerini ?Vatikan devlet ba?kan?? olarak katakulliye getirmektedir.
  Ger?ekte ise; otorite olan, emperyalizmin ?n cephesinde sava?an Papa?d?r. Vatikan devlet ba?kanl??? ise hi?bir ?eydir! K?sacas? Papa, ?slam ?st?nden politika yapanlar?n anlayaca?? dilden s?ylersek, takiye yapmaktad?r.
  Kald? ki; Papa?n?n jestlerinden ??kar?lan ve ?T?rkiye?ye Papa deste?i? iddias?yla y?kseltilen pat?rt? Avrupa?daki bas?n organlar? taraf?ndan yalanlanmakta; bu ??kar?mlar, T?rkiye ile ?ti ge?me? vesilesi olarak kullan?lmaktad?r. Kald? ki; ?Papa T?rkiye?yi destekliyor? iddas?n?n Vatikan?dan yalalanmas?yla durum trajikomik bir hal de alm??t?r.
  Papa?n?n jestlerinde ama?; gezisine kar?? ??kanlar ve Papa?y? emperyalizmin temsilcisi olarak g?r?p kar??s?nda birle?enler aras?nda b?l?nme yaratmakt?r. Nitekim bunda da ba?ar?l? olunmu?; sermaye bas?n? Papa?n?n jestleri kar??s?nda aralar?ndaki farkl?l?klara son vererek, onu yeniden ke?fetmeye koyulmu?lard?r; Yeni ?afak gazetesi H?rriyet?le, Erdo?an her t?rden AB?cilerle ayn? Papac? ?izgiye gelmi?tir!
  www.evrensel.net