?in mal? oyuncaklara dikkat!

H?fz?s?hha Ba?kanl???, AB Leonardo Da Vinci Program??n?n deste?iyle y?r?tt??? Oyuncak G?venli?i Projesi?ni d?n ba?latt?. Kamu ve ?zel sekt?rden ?ok say?da kurumun da destek verdi?i projenin ba?lang?? toplant?s? d?n yap?ld?.


H?fz?s?hha Ba?kanl???, AB Leonardo Da Vinci Program??n?n deste?iyle y?r?tt??? Oyuncak G?venli?i Projesi?ni d?n ba?latt?. Kamu ve ?zel sekt?rden ?ok say?da kurumun da destek verdi?i projenin ba?lang?? toplant?s? d?n yap?ld?. Toplant?n?n a??l???nda konu?an Sa?l?k Bakanl??? M?ste?ar Yard?mc?s? R?stem Zeydan, ?zellikle Uzakdo?u men?eli oyuncaklar?n T?rkiye?ye giri?inin artt???n? belirterek, bu oyuncaklar?n orijini ve g?venilirli?i konusunda ku?kular oldu?unu ifade etti.
Proje Sorumlusu Serdar Alp Suba?? ise projenin 1 Ekim 2008 tarihinde sona erece?ini s?yleyerek proje ile ?retici, t?ketici ve e?itimcilerin oyuncak g?venli?i konusunda bilin?lenmesine katk? sa?lamay? hedeflediklerini belirtti. Suba??, ?in mal? oyuncaklar??n T?rkiye ?zerinde tehdit olu?turdu?unu vurgulad?.
?Ya?a g?re oyuncak se?ilmeli?
Hacettepe ?niversitesi ?ocuk Geli?imi ve E?itimi B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. Meziyet Ar? ise, ?ocu?un geli?im d?zeyine uygun oyuncak se?ilmesinin en ?nemli konu oldu?unu ifade etti. Ebeveynlerin genellikle geli?im d?zeyine de?il, daha b?y?k ya? grubuna uygun oyuncaklar se?ti?ini kaydeden Ar?, zihinsel geli?imi destekleyecek nitelikte yap-bozlar se?ilmesini ?nerdi. Ar?, k???k ?ocuklar i?in boya veren ve t?yl? oyuncaklar?n son derece sak?ncal? oldu?unu bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net