AB ile ?Bize bir ?ey olmaz?

Avrupa Birli?i m?zakereleri ask?ya alsa da, medya hi? bozuntuya vermiyor. Vaktiyle m?zakerelerin ba?lamas?na dair en ufak ayr?nt?y?, ?En b?y?k hayal? ba?l?klar?yla, AB bayrakl? birinci sayfalarla kar??layan gazeteler, d?n bu karar?n neden ?nemsiz oldu?unu anlatma yar???na girmi?ti.


Avrupa Birli?i m?zakereleri ask?ya alsa da, medya hi? bozuntuya vermiyor. Vaktiyle m?zakerelerin ba?lamas?na dair en ufak ayr?nt?y?, ?En b?y?k hayal? ba?l?klar?yla, AB bayrakl? birinci sayfalarla kar??layan gazeteler, d?n bu karar?n neden ?nemsiz oldu?unu anlatma yar???na girmi?ti.
En AB?ci olarak bilinen yay?n ?izgisine sahip gazetelerden Radikal, ?yat??t?r?c?? bir man?et tercih etmi?ti. ?Kaza de?il, sars?nt??. Habere g?re, ?Komisyon: Sekiz ba?l?k a??lmas?n, 27?siyle devam? gibi ?olumlu? bir ifade kullanm??t?. ?Kritik 12 g?n? s?rman?eti atan Sabah, daha zaman olmas?n? ?ne ??kard?. Vatan?da, Cengiz Aktar??n yorumu man?ete ta??nm??t?: ?K?t?n?n iyisi?.
Bir?ok gazetede ise, Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n s?zleri ?ne ??km??t?: ?Biraz yava?lar ama yol ayn? AB yoludur? (H?rriyet), ?Erdo?an: Yola devam? (T?rkiye), ?Rum ?antaj?na ra?men devam? (Yeni ?afak), ?Erdo?an?dan AB?ye: Siyasi yakla??mlarla s?reci g?lgelemeyin? (Zaman). (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net