TRT?de kadrosuz personel kalmas?n

Haber-Sen, TRT?de gece g?nd?z demeden ?al??an, ?ok d???k ?cret alan, kadrolu personelin yararland??? haklar?n ?o?undan yararlanamayan ve i??i de say?lmayan ge?ici personelin kadroya ge?irilmesi i?in Meclis?e verilmek ?zere bir imza kampanyas? ba?latt?.

Haber-Sen, TRT?de gece g?nd?z demeden ?al??an, ?ok d???k ?cret alan, kadrolu personelin yararland??? haklar?n ?o?undan yararlanamayan ve i??i de say?lmayan ge?ici personelin kadroya ge?irilmesi i?in Meclis?e verilmek ?zere bir imza kampanyas? ba?latt?. Sendika taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, TRT?de her y?l yakla??k 250 ki?inin emekli oldu?unu, buna ra?men yeni personel al?nmad???na dikkat ?ekildi. ?al??ma Bakanl????n?n ba?latt??? incelemenin ard?ndan TRT?nin mevzuata ayk?r? i?lem yapt???n?n tespit edildi?i hat?rlat?lan a??klamada, daha sonra ????i Say?lmayan Ge?ici Personel? y?netmeli?i ile ?al??anlar?n SSK?l? yap?ld??? bildirildi. Bug?n TRT?de 522 ge?ici personel ?al???yor, bunlar aras?nda 10 y?l? a?k?n s?reden beri ?al??anlar bulunuyor. ??lerin ?nemli bir b?l?m?n? yerine getiren, ancak ne memur ne de i??i kabul edilmeyen bu ?al??anlar, bir?ok haktan yararlanam?yor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net