ARA SIRA

 • 15-16 Kas?m 2006 tarihlerinde, Edirne ve Ke?an da yasaklanan, Y?lmaz Onay'?n yazd???, benim y?netti?im, Ankara Ekin Tiyatrosu kapsam?ndaki Kar?nca ?ocuk Tiyatrosu taraf?ndan sahnelenen "?ark?lar?m?z Ya?as?n" adl? ?ocuk oyunu hakk?nda; olay? anlayamamak nedeniyle dilimin tutulmas? veya ?a?k?nl???mdan diyelim, iki haftad?r herhangi bir ?ey s?yleyemedim ve yazamad?m...


  15-16 Kas?m 2006 tarihlerinde, Edirne ve Ke?an da yasaklanan, Y?lmaz Onay'?n yazd???, benim y?netti?im, Ankara Ekin Tiyatrosu kapsam?ndaki Kar?nca ?ocuk Tiyatrosu taraf?ndan sahnelenen "?ark?lar?m?z Ya?as?n" adl? ?ocuk oyunu hakk?nda; olay? anlayamamak nedeniyle dilimin tutulmas? veya ?a?k?nl???mdan diyelim, iki haftad?r herhangi bir ?ey s?yleyemedim ve yazamad?m...
  21. y?zy?lda yasaklanabilmesi akla havsalaya s??mayacak bir durumdur. Gerek?esi ne olursa olsun (ki y?llar?n? ?ocuk dramas? ve tiyatrosuna vermi?, e?itim fak?ltesinde y?ksek lisans yapm?? biri olarak bahsedilen e?itsel kayg?lardan biraz anlar?m ) tekrarl?yorum gerek?esi ne olursa olsun sanat eserleri, edebi eserler yasaklanamaz. Tiyatro sanat? d???n?l?rse "Sahnede i?lenecek su? yoktur, olamaz..."
  D???nce ?zg?rl??? denilen ?ey, d???ncelerini ifade edebilme ?zg?rl???d?r. Bu, yazarlar i?in; dergi, kitap, bro??r vb.. yazmak, di?er sanat insanlar? i?in de eserlerini sergilemek, yani kendini ifade etmektir.
  Burada tart??mak yersizdir. ?nsanlar d???ncelerini ?zg?rce ifade edemiyorlarsa, bunu yasaklayanlara kar?? sava?mak d???nda hi?bir ?eyleri yoktur art?k hayatlar?nda.. ??nk? ifade ?zg?rl???, ya?ama ?zg?rl???n?n ta kendisidir. ?fade ?zg?rl??? yoksa, beyinler a?-susuz kalm??, tarumar olmu? demektir.
  2006 y?l?n?n bu sona yakla??lan g?nlerinde T?rkiye de, oyunla ??renen ?ocu?un d???nmesine, estetik kayg?lar duymas?na, ?ok y?nl? bakma yetisinin geli?tirilmesine darbe vurulmu?tur. Sanata yakla?mas?n?n, tiyatroya gitmesinin bu anlamda oyunun ?n? kesilmi?tir. Oyunla kendini ger?ekle?tiren ?ocuk, izleyece?i ?ocuk oyunlar?yla temel insani de?erleri kavrayacak ve sorgulayan bir birey olarak geli?ecektir ki, buna izin verilmemi?tir.?ocu?un e?lenmesine izin verilmemi?tir. ?nsan olmak ??renilen bir ?eydir. ?nsan olmay? ??renmenin bir yolu da tiyatrodur, sanatt?r. Tiyatroyu yasaklamak; yar?n?n ?zg?venli toplumunun olu?umunu, ?a?da? ve ?a?c?l bireyler yeti?mesini, e?itlik?i-?zg?r bir d?nyan?n kurulu?unu engellemektir. Demokrasiye en b?y?k darbeyi vurmakt?r.
  Tiyatroyu yasaklamak, insana ihanettir. ?hanetin sahibi hainler olaca??na g?re, tiyatroyu yasaklayanlar ve bu yasa??n arkas?nda duran onlar?n y?neticileri, insanl???n hainleridirler. Hainlik te?hir edilmeli ve hainler toplum ?n?nde hak ettikleri cezay? almal?d?rlar.
  T?rkiye, karanl?klar?n evi haline getirilmektedir. Halbuki Anadolu; renklili?in, ?????n, t?r bilincine sahip insan?n evi olmal?d?r... Ya?an?lan s?re?te ,oyunun y?netmeni olarak beni ger?ekten kayg?land?ran ise, tiyatro camias?n?n ve duyarl? oldu?una inand???m?z tiyatroseverlerin tepkisizli?idir. (Bu konuda hassasiyetini g?stermi? ki?ileri tenzih ederim.)
  Bu b?y?k ?o?unlu?u olu?turmaktad?r maalesef.
  Tiyatro yasaklar?na kar?? m?cadele etmeyen tiyatro insan?, ne i?in tiyatro yapt???n? sorgulamal?d?r. 'Bana dokunmayan y?lan bin ya?as?n' zihniyetiyle hareket eden meslekta?lar?m! Bakars?n?z ki bir g?n, y?lan kap?n?zdan i?eri girmekte... Ve e?er kimse kalmam??sa etraf?n?zda, size destek olacak-yard?m elini uzatacak... Bilin ki, y?lan siz birlik olmad???n?z i?in onlar? sokup ?ld?rd?. Yaln?zs?n?z art?k... Bunun su?unu kimsede aramay?n. Su?lu siz kendinizsiniz..
  Bir ?ocuk oyununun yasaklanmas?nda haber de?eri bulmayan y?ce T?rk medyas?! (?lgilenen, duyuran, sesimiz olmaya ?al??anlar? tenzih ederim.) Nerede senin meslek ahlak?n? ?ocuklar?n?z tiyatroya gidemeyecek bir s?re sonra. Ve nedenini sorarsa sana, bil ki sen yazmad???n, duyurmad???n, muhalefet etmedi?in i?indir.
  O zaman ne cevap vereceksin, y?z?n k?zarmayacak m??
  G?n gelir o y?lan seni de bulur...
  O zaman anlasan da, i? i?ten ge?mi?tir art?k. Yaz?n?n bitti?i, gazetelerin yasakland??? yak?n g?nleri de mi hat?rlamazs?n? Yaz?k...
  Ad?na ?niversite denen ticarethanelerden, beklentimizin kalmad??? ise a??kt?r. Ama o zaman halk? uyutmay? b?rak?n... '?niversite sanat-bilim kurulu?udur' gibi teraneleriniz, yeti?tirdi?iniz diplomal? cahilleri kand?r?yor ancak. Yok, e?er biraz ?niversal de?eriniz-onurunuz varsa 21. y?zy?lda ?ocuk oyunu yasaklanmas?na nas?l tepki vermemektesiniz?.. ?ocuk edebiyat? b?l?mleri..
  Tiyatro b?l?mleri?..
  Heyhat... SUSTUM. Varl?k sebebine vurulan darbeye s?z bile etmeyen, bununla ilgilenmeye tenezz?l bile etmeyen tiyatro b?l?mlerinin birinden mezunum ben... Utan? i?inde...Neredesiniz tiyatro ?rg?tleri?.. Ba?ka ne i?e yarayaca??n?z? san?yorsunuz?
  Siz ey bu memleketin g?zel insanlar?!
  Dionisos'un torunlar?... Kybele'nin evlatlar?... Neredesiniz?..
  B?yle devam etti?imiz s?rece, bu ?ivisi ??km?? d?nyan?n zavall? ?zne olamayan piyonlar? olmaya devam edece?iz. Ve kapitalizm t?m vah?ili?iyle bizimle oynamay? s?rd?recek. Oyunlar?m?z? yasaklayarak s?rd?recek... Ya?am?m?z? yasaklayarak s?rd?recek... En ?nemlisi ?zg?rl???m?z? elimizden alarak s?rd?recek...
  Devletiyle, onun kolluk kuvvetiyle... Valisiyle, Milli E?itim M?d?r?'yle v.s? B?yle devam eder susarsak: G?z?m?z k?rl???, kulaklar?m?z s?rd?r?rse sa??rl???. Ba?s?z yi?itler olaca??z ?orakla?t?r?lan Anadolu topraklar?nda. Tiyatronun evinde...
  B?yle devam edersek sessizli?imize... Daha ya?anas? de?il, zincirli k?lelerin olu?turuldu?u insans?z d?nya h?k?m s?recek...
  B?yle devam edersek, ?ocuklar?m?z kelep?eli do?acak. Bu g?zel-renkli-g?r?lesi d?nyada, tiyatrolar yerine, karanl?klar? g?recekler... Demirin so?uk sesini duyacaklar.
  B?yle devam? ETMEMEL?!..
  "Ey izan... Sen y?rt?c? hayvanlara s???nm??s?n. ?nsanlar da muhakemelerini kaybetmi??.
  ?zg?r Ba?kaya
  www.evrensel.net