?ocuk oyunu yasa??na tepki

?stanbul Alternatif Tiyatrolar Platform Giri?imi, Kar?nca ?ocuk Tiyatrosu taraf?ndan sahnelenen ??ark?lar?m?z Ya?as?n? adl? ?ocuk oyununun Edirne Milli E?itim M?d?rl??? taraf?ndan yasaklanmas?n? ?iddetle k?nayarak, t?m kamuoyunu yasaklamaya tav?r almaya ?a??rd?.


?stanbul Alternatif Tiyatrolar Platform Giri?imi, Kar?nca ?ocuk Tiyatrosu taraf?ndan sahnelenen ??ark?lar?m?z Ya?as?n? adl? ?ocuk oyununun Edirne Milli E?itim M?d?rl??? taraf?ndan yasaklanmas?n? ?iddetle k?nayarak, t?m kamuoyunu yasaklamaya tav?r almaya ?a??rd?.
?stanbul Alternatif Tiyatrolar Platform Giri?imi yapt??? yaz?l? a??klamada, Y?lmaz Onay??n yazd???, Ankara Ekin Tiyatrosu kapsam?ndaki Kar?nca ?ocuk Tiyatrosu taraf?ndan sahnelenen ??ark?lar?m?z Ya?as?n? adl? ?ocuk oyununun Edirne Milli E?itim M?d?rl??? taraf?ndan sak?ncal? bulunarak yasakland???n? bildirdi. Yasaklamaya oyun i?inde kullan?lan ?aptal, salak, geri zek?l? vb.? gibi kelimelerin gerek?e g?sterildi?i belirtilen a??klamada, oyunu sergileyen toplulu?un metinde de?i?iklik yapma ?nerisine ra?men, oyunun oynanmas?na izin verilmedi?i bildirildi.
Yasak koyman?n ve bir oyunun sans?rlenmesinin insan hakk? ihlali oldu?u vurgulanan a??klamada ?u ifadelere yer verildi: ?Bizler ?ocuklarla ve gen?lerle tiyatro yapan ??retmenler olarak, bir tiyatro metninin i?inde ge?en s?zc?kler ba?lam?nda, sans?r edilmeye ?al???lmas?n? ve yasaklanmas?n? ?iddetle k?n?yoruz. Edirne Milli E?itim M?d?rl????n?n ald??? bu fa?izan tavr? da bilimsellikten uzak ve despotik bir y?netim anlay???n?n bir ?r?n? olarak de?erlendiriyoruz. Bu yasaklama karar? ile ilgili t?m kamuoyunu bilgilenmeye ve tav?r olu?turmaya davet ediyoruz.? (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net