BM askerleri yine tecav?zle su?lan?yor

Birle?mi? Milletler?in (BM), Haiti ile Liberya?da ?bar?? g?c?? ad? alt?nda g?rev yapan askerlerinin, bu ?lkelerdeki ?ocuklar? para kar??l??? cinsel ili?kiye zorlad?klar? ve k???k ya?taki ?ocuklara tecav?z ettikleri bir kez daha ortaya ??kt?.


Birle?mi? Milletler?in (BM), Haiti ile Liberya?da ?bar?? g?c?? ad? alt?nda g?rev yapan askerlerinin, bu ?lkelerdeki ?ocuklar? para kar??l??? cinsel ili?kiye zorlad?klar? ve k???k ya?taki ?ocuklara tecav?z ettikleri bir kez daha ortaya ??kt?. ?ngiliz haber kurulu?u BBC?nin haberine g?re, Haiti ile Liberya?daki ?ocuklar?n BM askerlerinin, cinsel tacizi ile tecav?z?ne maruz kald?klar? ve baz? BM askerlerinin, ?ocuklar? para ya da g?da kar??l??? cinsel ili?kiye zorlad?klar?n? bildirdi.
Brezilyal? bir BM askerinin tecav?z?ne u?rad???n? ifade eden 11 ya??ndaki Haitili bir k?z ?ocu?u, askerin kendisine ba?kent Port-au-Prince?deki ba?kanl?k saray? civar?nda dahi sald?rmaktan ?ekinmedi?ini belirtti. 14 ya??ndaki bir Haitili k?z ise, BM askerleri taraf?ndan ka??r?ld???n? ve askerlerin, kendisine BM ?ss?nde tecav?z etti?ini s?yledi. Liberya?da ise, 15 ya??ndaki bir gen? k?z, 15 Kas?m g?n? BM askerlerinin kendisine sald?rd???n? ifade etti.
BM askerlerinin, ?nce de ?ocuklar?, para ya da g?da kar??l??? cinsel ili?kiye zorlad?klar? ortaya ??km??, ancak BM yetkilileri, bu su?lamalar? ?rtbas etmi?ti.
?Yetersiz? kan?t bahanesi
Her iki ?lkedeki k?z ?ocuklar?n?n, BM askerleri hakk?ndaki su?lamalar?, bu ?lkelerde bulunan uluslararas? insan haklar? ?rg?tleri taraf?ndan yap?lan soru?turmalar taraf?ndan ispatlan?rken, BM yetkilileri olaylar hakk?nda ?yetersiz kan?t? oldu?unu iddia ederek, soru?turma a??lmayaca??n? bildirdi.
Bu arada ?lkedeki bir BM yetkilisi ise, Kongo ve di?er Afrika ?lkelerinde benzer bir?ok su?lama ile kar?? kar??ya olan BM askerlerinin, para ya da g?da kar??l??? k???k k?z ?ocuklar?na tecav?z ettiklerini itiraf etti. BM Genel Sekreterli?i?nin de durumdan haberdar oldu?unu kabul eden BM yetkilisi, ??zellikle Haiti, Kongo ya da Liberya gibi muhta? ?lkelerdeki bar?? g?c? operasyonlar?nda, bu t?rden sorunlar ya??yoruz? ifadelerini kulland?.
Su?lular korunuyor
?te yandan konuya ili?kin bir a??klama yapan ?Uluslararas? M?lteci Haklar?? kurulu?u s?zc?s? Sarah Martin ise, ??at??ma b?lgelerindeki insanlar? korumak ad?na, bu ?lkelere gelen g??ler, en b?y?k ?iddet olaylar?na imza at?yor. Ara?t?rmalar?m?za g?re, Afrika?da g?rev yapan BM askerlerinin en az 316?s?, bu t?rden su?lamalar nedeniyle soru?turuluyor. Ancak, bu soru?turmalar?n ?o?u; ya zaman a??m?na u?ruyor ya da sessizce kapan?yor. Askeri y?netim i?erisinde ve askerlerin aras?nda ?sessizlik k?lt?r?? hakim. Bu, su?lular?n korunmas?na neden oluyor? ifadelerini kulland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net