ABD, Somali?de ate?le oynuyor

?slamc? gerillalar?n, ba?kent Mogadi?u ba?ta olmak ?zere ?lkenin b?y?k bir b?l?m?n? kontrol? alt?nda tuttu?u Somali?de, ge?ici h?k?metle ?slamc? g??ler aras?ndaki g?r??meler s?r?yor. ABD?nin BM G?venlik Konseyi?ne sundu?u karar tasar?s? ise, ?lkedeki ?at??malar?n artaca?? endi?esi yaratt?.


?slamc? gerillalar?n, ba?kent Mogadi?u ba?ta olmak ?zere ?lkenin b?y?k bir b?l?m?n? kontrol? alt?nda tuttu?u Somali?de, ge?ici h?k?metle ?slamc? g??ler aras?ndaki g?r??meler s?r?yor. ABD?nin BM G?venlik Konseyi?ne sundu?u karar tasar?s? ise, ?lkedeki ?at??malar?n artaca?? endi?esi yaratt?.
Uzun s?redir devam eden g?r??meleri tehlikeye atan ABD ?nerisi, bu ?lkeye ge?ici federal h?k?mete ba?l? uluslararas? askeri g?? yerle?tirilmesini de i?eriyor. Bu hafta BM G?venlik Konseyi?nde g?r???lmesi beklenen tasar?ya, ?slamc? g??lerden tepki geldi.
ABD?nin karar tasar?s?n?n, sadece Somali?de de?il, Sudan, Somali, Etiyopya ve Eritre gibi ?lkeleri kapsayan ve ?Afrika Boynuzu? diye adland?r?lan b?lgenin tamam?nda ?at??malar? art?raca??n? belirten ??eriat Mahkemeleri?, BM G?venlik Konseyi?ni karar? onaylamamas? konusunda uyard?.
Bu arada, diplomatik bir kaynak ise, ABD?nin BM karar? arac?l???yla, Somali?deki Etiyopya askeri varl???n? ?me?rula?t?rmaya? ?al??t???n? ve bu durumun, ?eriat Mahkemeleri?nin etkili oldu?u b?lgelerde huzursuzlu?a neden oldu?unu ifade etti.
?stikrars?zl?k nedeni
?te yandan ?Uluslararas? Kriz Grubu? da, Somali?de istikrars?zl?k yaratmakla su?lanan Etiyopya taraf?ndan da desteklenen uluslararas? askeri g?? ?nerisini ele?tirdi. Raporda, ?ABD?nin, BM G?venlik Konseyi?ne sundu?u taslak, Somali ve t?m Afrika Boynuzu b?lgesinde istikrars?zl?k yarataca?? gibi, Etiyopya ile Eritre aras?ndaki ?at??malar? da bir ba?ka safhaya ta??yabilir? ifadeleri kullan?ld?.
?Afrika Boynuzu Ara?t?rma Servisi? uzmanlar?ndan Ted Dagne de, ??eriat Mahkemeleri?nin varl??? g?rmezden gelinemez. Kontrol ettikleri b?lgelerde Somalililerden b?y?k destek al?yorlar ve ABD destekli h?k?met g??lerinin belli bir noktadan sonra ?lkede etkisi yok? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net