?A?amal? ?ekilme? ?nerisi

ABD?nin, ?yeni Irak stratejisini? belirlemesi beklenen ve Irak ?al??ma Grubu?nca (ISG) haz?rlanan rapor ?zerinde anla?ma sa?land??? bildirildi.


ABD?nin, ?yeni Irak stratejisini? belirlemesi beklenen ve Irak ?al??ma Grubu?nca (ISG) haz?rlanan rapor ?zerinde anla?ma sa?land??? bildirildi. 6 Aral?k?ta a??klanacak raporda, ilk olarak 75 bin i?gal askerini kapsayan 15 muhabere tugay?n?n ?a?amal?? olarak ?ekilmesi ile ?ran ve Suriye?ye ?i?birli?i teklifi? g?t?r?lmesi ?nerileri yer al?yor. Bas?na s?zan rapor, ABD birliklerinin ?a?amal?? olarak Irak?tan ?ekilmesini ?ng?r?yor. Rapor, Bush y?netiminin arzusunun aksine, ?ran ve Suriye ile daha yak?n diplomatik g?r??me yap?lmas?n? da ?neriyor.
Takvim verilmiyor
ABD?nin yeni Irak stratejisini belirlemesi beklenen ve d??i?leri eski bakan? James Baker??n ba?kanl???ndaki komisyonca haz?rlanan, tart??mal? ISG raporu ?zerinde anla?ma sa?land?. Gelecek ?ar?amba g?n? ABD Ba?kan? George W. Bush?a sunulacak ve ayn? zamanda kamuoyuna a??klanacak olan raporun ayr?nt?lar?, d?nk? ?New York Times? gazetesi taraf?ndan elde edildi. NY Times?a g?re rapor, ABD askerlerinin a?amal? olarak Irak?tan ?ekilmesini ?ng?r?yor.
ABD?nin, Irak?taki 15 tugay?n? ?a?amal?? olarak ?ekmesini ?neren raporda, ?ekilme takvimi verilmese de, ?ekilmenin g?receli olarak ??abuk? yap?lmas? vurgulan?yor. G?zlemcilere g?re, rapordaki bu ibare, ilk ABD birliklerinin 2007 ba??nda Irak?tan ?ekilebilece?i anlam?na geliyor. S?z konusu 15 ABD tugay?, yakla??k 75 bin asker anlam?na geliyor.
?slere konu?lanma ihtimali
Rapor, bu askerlerin ABD?ye geri d?nmesi, Irak?taki ?slere ?ekilmesi ya da ?evre ?lkelerdeki ?slere al?nmas? konusunda net bir tercih belirtmezken, birliklerin Irak?taki ?slere ?ekilmesi halinde halen d??ar?da kalacak 70 bin ABD?li destek personelini koruyabilece?i de vurguland?. Bu da, ABD i?gal askerlerinin Irak?ta kalarak, fiili olarak ?at??malara kat?lmalar? anlam?na geliyor.
Irak ?al??ma Grubu?nun raporunun resmi ba?lay?c?l??? yok. Ancak ?nerilerin, Beyaz Saray ?zerinde ?nemli bask? olu?turmas? bekleniyor. 10 komisyon ?yesinin rapor ?zerinde g?r?? birli?ine varmas? da, raporun a??rl???n? art?r?yor.
Toplu mezar bulundu
Bu arada Irak askerlerinin, Bakuba kenti civar?nda bulunan bir toplu mezardan 28 ceset ??kard??? kaydedildi. Toplu mezarda bulundu?u ifade edilen cesetlerin, cinsiyetlerine ve ?l?m nedenlerine ili?kin bilgi yer almad?. Toplu mezar?n, Ba?dat??n 65 kilometre kuzeyindeki Bakuba?n?n g?neyinde d?n bulundu?u kaydedildi.
?te yandan, ba?kent Ba?dat?ta ?nceki g?n d?zenlenen operasyon s?ras?nda ??kan ?at??mada, bir Amerikan askeri ?ld?. Irak?ta silahl? ki?ilerin, bir y?neticisinin konvoyuna sald?r? d?zenledi?i, sald?r?da y?neticiyle 3 korumas?n?n ?ld??? bildirildi. ?lkenin g?neyindeki Basra kentinin kuzeyinde bulunan Halid k?pr?s? yak?n?nda d?zenlenen sald?r?da ise, S?nni camileri i?in kurulan S?nni Vakf??n?n Basra ?ubesinin ba?kan yard?mc?s? Nas?r Gatami?nin ?ld???, iki korumas?n?n da yaraland??? a??kland?. (DI? HABERLER)
Nuri Maliki?ye tam destek
ABD Ba?kan? Bush ile Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki, bir g?n gecikmeyle ?rd?n?de bir araya geldi. G?r??meye; Maliki?nin, kendisini ?yetersizlik? ile su?layan gizli ABD raporunun ortaya ??kmas?n?n ard?ndan, Bush ile bulu?may? bir g?n erteledi?i iddialar? damgas?n? vururken; Bush, Irak??n b?l?nmesinin sadece ?iddeti art?raca?? konusunda Maliki ile hemfikir oldu?unu s?yledi. Bu arada g?r??me nedeniyle Irakl? ?ii lider Mukteda Sadr??n hareketine yak?n milletvekilleri, protesto amac?yla parlamentodaki ?yeliklerini ask?ya ald?.
Bush, ortak bas?n toplant?s?nda, Amerikal? yetkililerin daha ?nce yetersizlikle su?lad??? Irak Ba?bakan??n?, ?g??l? lider? s?z?yle ?vd?. Bush, ?Ba?dat y?netimi istedi?i s?rece ve g?revlerini yerine getirinceye kadar Irak?ta kalacaklar?n?n? teminat?n? verdi. ABD Ba?kan?, askerleri geri ?ekme s?recinin bir an ?nce ba?lamas?n? istedi?ini, ancak Irak?taki durumu g?z ?n?ne al?nca konuya ?ger?ek?i? yakla?abildi?ini ifade etti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net