L?bnan?da muhalefet g?sterisi

L?bnan?da Hizbullah liderli?indeki muhalefetin, ABD yanl?s? Fuad Sinyora h?k?metinin istifas? ve yeni h?k?met kurulmas? talebiyle bug?n protesto g?sterisi d?zenlenmesi bekleniyor.

L?bnan?da Hizbullah liderli?indeki muhalefetin, ABD yanl?s? Fuad Sinyora h?k?metinin istifas? ve yeni h?k?met kurulmas? talebiyle bug?n protesto g?sterisi d?zenlenmesi bekleniyor. Hizbullah ile m?ttefikleri taraf?ndan yap?lan a??klamada, L?bnanl?lar, bug?n Beyrut?un merkezinde yap?lmas? planlanan oturma eylemine davet edildi. A??klamada, ?Ulusal L?bnan muhalefeti, L?bnanl?lar?, Beyrut?un merkezinde yar?n (bug?n) saat 15.00?te, ulusal birlik h?k?meti kurulmas? talebiyle oturma eyleminde toplanmaya davet etmektedir? denildi.
L?bnan?da, ?srail?in sald?r?lar?yla g?? kazanan Hizbullah ile m?ttefikleri, daha fazla temsil talebiyle ABD destekli h?k?metten ayr?lm?? ve hemen ard?ndan ?bar????? eylem ?a?r?s? yapm??t?. Ancak, Hizbullah liderli?indeki muhalefet, Falanjist lider Pierre Cemayel?in u?rad??? suikast sonucu ?ld?r?lmesi sonucu, bu eylemleri ertelemi?ti.
S?k? ??nlemler?
Bu arada L?bnan ordusunun d?n yapt???, Beyrut?taki muhalefet g?sterisinin gerginliklere sahne olaca?? y?n?ndeki yaz?l? a??klamas? endi?eleri art?rd?.
??lkenin refah? i?in t?m L?bnan ordusu mensuplar?na en y?ksek alarm? veren L?bnan Genelkurmay Ba?kan? Michel S?leyman, ?L?bnan ordusu, ulusal rolleri olan huzuru sa?lama, ta?k?nl?klar? ?nleme, olas? ?at??ma b?lgelerinde sorumluluk alma ve kamu ile ?zel sekt?re ait mallara zarar verilmesine engel olma konular?nda, kaos ??karmaya kar?? olanlara m?dahale etmeye haz?r olmal?d?r? ifadelerini kulland?. Hizbullah liderli?indeki muhaliflerin, eylem ?a?r?s?ndan sadece birka? saat sonra yap?lan a??klamada, L?bnan askerlerinin Beyrut?un ?kritik b?lgelerine ve ?zellikle g?steri g?zergahlar?na konu?lanmaya ba?lad?klar?? da bildirildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net