?srail tehdit ediyor

?srail y?netimi, ge?en pazar g?n? ilan edilen ?Gazze ate?kesi? konusunda, ?sabr?n? yitirmeye ba?lad???n?? a??klad?.


?srail y?netimi, ge?en pazar g?n? ilan edilen ?Gazze ate?kesi? konusunda, ?sabr?n? yitirmeye ba?lad???n?? a??klad?. Ate?kes konusundaki a??klamas?na, Filistinlilerin roket sald?r?lar?n? bahane eden ?srail, sald?r?lar?n s?rmesi halinde 5 g?nl?k ate?kesin sona erebilece?ini ima etti.
?srail Meclisi Savunma ve Di? ?li?kiler Komitesi Ba?kan? Tzahi Hanegbi, ?Ba?bakan?n, Filistinlilere verdi?i deneme s?resi dolmak ?zere. Ba?bakan, k?s?tlama politikas?n?n son g?nlerine yakla?t???n? s?yledi? ifadelerini kulland?. ?sminin verilmesini istemeyen bir h?k?met yetkilisi ise, ??srail?in sabr?n?n s?n?rlar? oldu?unu? s?yledi.
Konferans ?nerisi
Bu arada Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, ?srail-Filistin sorunuyla ilgili bir uluslararas? konferans d?zenlenmesini istedi. Filistin lideri Abbas, BM Genel Kurulu?nda ?Filistin Halk?yla Dayan??ma G?n?? dolay?s?yla d?zenlenen toplant?ya g?nderdi?i mesajda, ate?kes konusuna da de?indi ve, ?Kapsaml? ve kar??l?kl? bir ate?kes i?in ?srail?i b?lgedeki sald?rgan askeri faaliyetlerini durdurmaya ?a??r?yoruz. Bu, iki taraf aras?nda g?r??melerin ba?lamas? ve soruna adil bir ??z?m bulunmas? i?in gerekli ortam? haz?rlayacakt?r?? ifadelerini kulland?.
Bu arada Gazze ?eridi?ndeki Beyt Hanun?da ?srail?in a?t??? ate? sonucu 19 sivilin katledilmesiyle ilgili olarak kurulan BM ara?t?rma komisyonunun ba??na Desmond Tutu getirildi.
BM ?nsan Haklar? Konseyi Ba?kan? Luis Alfonso De Alba, G?ney Afrikal? Tutu?nun Gazze?ye giderek durumu inceleyece?ini, ileride olas? sald?r?larda Filistinli sivillerin korunmas? y?ntemleri hakk?nda tavsiyelerde bulunaca??n? belirtti. G?ney Afrikal? ?rk??l?k kar??t? Piskopos Desmond Tutu, Nobel Bar?? ?d?l? alm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net