?ran liderinden ABD?lilere ?ikayet mektubu

?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, ABD halk?na yazd??? a??k mektupta, Ortado?u ve ?ter?rle m?cadele? politikalar?n? ele?tirdi?i ABD Ba?kan? George W. Bush?u kendi halk?na ?ikayet etti.


?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, ABD halk?na yazd??? a??k mektupta, Ortado?u ve ?ter?rle m?cadele? politikalar?n? ele?tirdi?i ABD Ba?kan? George W. Bush?u kendi halk?na ?ikayet etti. Ahmedinecad??n ABD halk?na yazd??? ve ?ran??n BM Daimi Temsilcisi B?y?kel?i Muhammed Cevad Zarif taraf?ndan iletilen mektup, ?ran?daki haber ajanslar? taraf?ndan da yay?mland?.
Bush?a bask? yap?n
Mahmud Ahmedinecad, ?Y?ce ABD halk?na? diye ba?lad??? mektubunda, Bush?un Ortado?u politikas?n? ve ?ter?rle m?cadelede? konusundaki uygulamalar?n? ele?tirdi. ABD halk?ndan mevcut durumu tersine ?evirmek i?in ?al??malar?n? isteyen Ahmedinecad, Bush y?netiminden ve son se?imlerde kongrede ?st?nl??? ele ge?iren Demokratlardan, se?im sonu?lar?n? iyi de?erlendirmelerini de istedi.
Ahmedinecad, Filistin ve ?srail konusundaki d???ncelerini a??klarken de, ?Biz de Filistin halk?n?n peri?an durumu ve ?ekti?i ?st?raplar nedeniyle sizin gibi ?z?nt?l?y?z? ifadelerine yer verdi. Bush y?netimini, ?lke kaynaklar?n? gereksiz yere harcamakla itham eden Ahmedinecad, ?ok say?da insan?n ABD?de yoksulluk i?inde ve evsiz barks?z ya?ad?klar?n? bildirdi ve ABD y?netimine kaynaklar?n? kendi halk? i?in kullanmas?n? tavsiye etti.
?Halkla ili?kiler numaras??
?te yandan Washington, mektubun ?bir halkla ili?kiler numaras?? oldu?unu ve mektubun i?eri?inde ?yeni hi?bir ?ey bulunmad???n?? ileri s?rd?. ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Tom Casey, ?Eylemler, s?zlerden daha ?ok ?ey ifade eder. ?ranl?lar?n eylemlerinin bilan?osuna bak?ld??? zaman, ne yaz?k ki olaylara yeni bir yakla??mlar? oldu?una dair hi?bir tutum de?i?iminin g?r?lmedi?ini d???n?yorum? dedi.
ABD?nin BM kar??t? BM Daimi Temsilcisi B?y?kel?i John Bolton da, Ahmedinecad??n ABD halk?na yazd??? mektupla ilgili olarak, ?Mektubu hen?z g?rmedim ama bu seferki en az?ndan 18 sayfa de?ilmi?, yaln?zca 5 sayfaym??. Bu da bir ilerleme? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net