Toplant?, patronlar?n tehdidiyle ba?lad?

Asgari ?cret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2007?den itibaren ge?erli olacak yeni asgari ?creti belirlemek ?zere, ilk toplant?s?n? ger?ekle?tirdi. Patronlar, her y?l oldu?u gibi yine ?i?sizlik ve kay?t d???l?k? tehditlerini yinelediler.


Asgari ?cret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2007?den itibaren ge?erli olacak yeni asgari ?creti belirlemek ?zere, ilk toplant?s?n? ger?ekle?tirdi. Patronlar, her y?l oldu?u gibi yine ?i?sizlik ve kay?t d???l?k? tehditlerini yinelediler.
Toplant? ?ncesi a??klama yapan Ba?esgio?lu, 16 ya??ndan b?y?kler i?in net 380.46 YTL olan asgari ?cretin, 2002 y?l?nda net 190.53 YTL oldu?unu s?yledi. Hep enflasyonun ?zerinde art?? yapt?klar?n? ileri s?ren Ba?esgio?lu, ?u iddiada bulundu: ?2002?den bu yana belgelere, enflasyon rakamlar?na, a??klanan rakamlara bakt???n?zda; komisyonun tavr?n? ?al??anlar?n lehine koydu?unu g?r?rs?n?z.? ?cretlilerin vergi iadeleri kald?r?larak, asgari ?cretin yar?s? kadar bir miktar?n asgari ge?im indirimi olarak ?cretlere yans?mas?n? getirecek d?zenlemeyi, iktidarlar?n?n bir l?tfu gibi g?steren Ba?esgio?lu, 2008?de y?r?rl??e girmesi beklenen bu d?zenleme i?in, ??n?allah yasala??rsa, asgari ?cret a??s?ndan ?nemli bir kazan?m olaca??n? g?r?yoruz? dedi.
??sizlik, kay?t d???...
T?SK temsilcisi Ali Nafiz Konuk ise, ?i?sizlik ve kay?t d???l?k?tan dem vurdu. Konuk, 2007?nin se?im y?l? oldu?unu da hat?rlatarak, ekonomik istikrar? ve dengeleri bozacak politikalardan ka??n?lmas?n? istedi.
Toplus?zle?me uygulanan i?yerlerinde, asgari ?cretle ?al??an bir sendika ?yesinin, i?yerine 2006 y?l?nda ayl?k ortalama bin 120 YTL?ye mal oldu?unu savunan Konuk, bu durumun sendikal? olan ve olmayan i?yerlerinde haks?z rekabete yol a?t???n? ileri s?rd?. Konuk, ?Belirlenecek asgari ?cret, bir t?rl? ?nlenemeyen i?sizli?i daha da art?rmamal?, i??i ve i?vereni kay?t d???na itmemeli, ?zellikle emek yo?un i?kollar?nda fabrikalar? kapatt?ran uluslararas? yo?un rekabet kar??s?nda, sanayimizin g?c?n? zay?flatmamal?, toplu i? s?zle?mesi uygulayan i?yerlerindeki ?cret dengelerini alt ?st etmemeli? diye konu?tu.
T?rk-?? umutlu de?il
T?rk-?? Genel E?itim Sekreteri Mustafa T?rkel ise, yeni rakamda ?umutlu? olmad???n? belirterek, h?k?metin 2007 y?l? program?nda asgari ?crette ocak ve temmuz aylar?nda y?zde 4 oran?nda art?? ?ng?rmesini ele?tirdi. T?rkel, h?k?metin ?asgari ?cretin eme?in kar??l??? olmas?n?n ?tesinde, insan?n ya?amas?, varl???n? s?rd?rmesi, insan onurunun gerektirdi?i ya?ama d?zeyini sa?lamas? gereken gelir? oldu?unu g?rmesini istedi. Anayasa?n?n asgari ?cretin tespitinde, ??al??anlar?n ge?im ?artlar??n?n g?z ?n?nde bulundurulmas?na i?aret etti?ini, ancak halen sefalet ?creti oldu?unu vurgulayan T?rkel, asgari ?cretten yap?lan kesintilerin y?ksekli?i bak?m?ndan da T?rkiye?nin OECD ?lkeleri aras?nda ba?ta geldi?ini ifade etti. Asgari ?cretin yar?s?n?n vergi d??? b?rak?lmas?na ili?kin d?zenlemeye de de?inen T?rkel, ?Ancak bu sefer de ?cretlilere ?fi? kar??l??? vergi iadesi? uygulamas? kald?r?lmak istenmektedir? dedi. T?rkel, h?k?metin asgari ?cretten vergi al?nmamas? ve vergi iadesinin de s?rmesi y?n?nde, sosyal kesimler aras?nda olu?an g?r?? birli?ini dikkate almas?n? istedi.
Konu?malar?n ard?ndan, toplant? k?sa bir s?re daha bas?na kapal? olarak devam etti. Tespit Komisyonu?nun ikinci toplant?s?, 15 Aral?k?ta saat 12.00?de T?SK?te yap?lacak. (Ankara/EVRENSEL)
Dolayl? vergiler rekor d?zeyde
KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, 2007 B?t?esi?nde dolayl? vergilerin oran?n?n y?zde 70?lerde oldu?unu belirterek, OECD ?lkeleri i?inde en y?ksek dolayl? verginin T?rkiye?de al?nd???n? ifade etti.
Tombul d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, ?adaletsiz vergi? olarak bilinen dolayl? vergilerin hi?bir gelire ba?l? olmadan al?nd???na da dikkat ?ekti. Dolayl? vergilerin oran? OECD ?lkelerinde y?zde 30?lar d?zeyinde iken, T?rkiye?de y?zde 70 gibi rekor bir seviyeye ??kt???na i?aret eden Tombul, dolayl? vergilerin oran?n?n azalt?lmas?n? istedi. Tombul, emek?iler ve k???k esnaf ?zerindeki vergi y?k?n?n azalt?lmas?n?, asgari ?cretin yoksulluk s?n?r? dikkate al?narak belirlenmesini, halk?n b?t?e ?ncelikleri konusunda kat?l?m?n? sa?layacak mekanizmalar?n geli?tirilmesini de talep etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net