Birle?ik MetalMESS?le s?zle?me imzalad?

MESS ile Birle?ik Metal-?? Sendikas? aras?nda s?rd?r?len grup toplus?zle?me g?r??melerinde anla?maya var?ld?.


MESS ile Birle?ik Metal-?? Sendikas? aras?nda s?rd?r?len grup toplus?zle?me g?r??melerinde anla?maya var?ld?.
Birle?ik Metal-???te ?rg?tl? 30 i?yerinde 11 bin i??iyi kapsayan toplus?zle?meye g?re; i??ilerin saat ?cretleri birinci alt?da ayda y?zde 10 oran?nda art?r?ld?. 2, 3 ve 4. alt? ayl?k dilimlerde ise, T?FE oran?nda zam yap?l?rken sosyal haklara da y?zde 20 zam yap?ld?.
Metal patronlar?n?n, g?r??melerde dayatt??? denkle?tirme s?resinin 4 aya, deneme s?resinin 2 aydan 4 aya ??kart?lmas?, ikramiyelerin ?crete yans?t?lmas?, fazla mesailerin y?zde 100?den, y?zde 75?e indirilmesi maddeleri toplus?zle?meye girmedi.
Daha iyisi imzalanabilirdi ama...
Sendikadan yap?lan yaz?l? a??klamada, ?Metal i?kolunun i?inde bulundu?u durum ve genel ekonomik ko?ullar a??s?ndan bak?ld???nda, ?ok daha iyi ko?ullarda bir toplus?zle?me imzalanabilece?i bir d?nemde, ?al??anlar?n taleplerinin ?n?nde engel olan ittifaklar buna engel olmu?tur? denildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net