Kritik ziyaret

AB d?nem ba?kan? Finlandiya?n?n Ba?bakan? Vanhanen, 11 Aral?k?taki Genel ??ler Konseyi toplant?s? ?ncesi T?rkiye?nin limanlar?n? Rumlara a?may? reddetti?i i?in Avrupa Komisyonu?nun yapt??? tavsiyeyi ve 8 ba?l???n ask?ya al?nmas?n? g?r??mek ?zere bug?n Ankara?ya geliyor.


AB d?nem ba?kan? Finlandiya?n?n Ba?bakan? Vanhanen, 11 Aral?k?taki Genel ??ler Konseyi toplant?s? ?ncesi T?rkiye?nin limanlar?n? Rumlara a?may? reddetti?i i?in Avrupa Komisyonu?nun yapt??? tavsiyeyi ve 8 ba?l???n ask?ya al?nmas?n? g?r??mek ?zere bug?n Ankara?ya geliyor.
Ba?bakan Erdo?an ile g?r??ecek olan Matti Vanhanen, T?rkiye?nin tutumunu g?zden ge?irmesini sa?lamak i?in bir son ?aba g?sterece?i, Avrupa Komisyonu?nun Geni?lemeden Sorumlu ?yesi Olli Rehn?in deyimi ile ?alt?n gol? atmaya ikna etmeye ?al??aca?? da belirtiliyor. Ankara ise, AB h?k?metlerinin Komisyon?un tavsiyesinden daha yumu?ak bir yakla??m? benimsemelerini sa?lamak istiyor. Bu ama?la, bug?n iki koldan ?aba g?sterilecek. Bu y?ndeki mesaj, Ba?bakan Erdo?an taraf?ndan Vanhanen?e iletilecek. D??i?leri Bakan? G?l de, benzer bir ?a?r?y? ??le yeme?i i?in Anka Palas?a davet etti?i Ankara?daki AB B?y?kel?ilerine yapacak.
AB h?k?metlerinin sert bir tutum tak?nmalar? halinde T?rkiye-AB ili?kileri ve m?zakere s?recinin olumsuz etkilenece?i d???n?l?yor. Bu arada, T?rk kamuoyunun AB ?yeli?ine deste?inin daha da azalmas?ndan endi?e ediliyor.
K?br?s krizi
K?br?s konusunda bir ?uzla??? sa?lanmas? i?in son haftalarda yo?un bir ?aba g?steren Finlandiya, ?nerdi?i form?l? kabul ettiremedi. T?rkiye?nin limanlar?n? a?mas?n?n kar??l???nda Magosa liman?n?n uluslararas? ticarete a??lmas?n? ?ng?ren Finlandiya?n?n ?nerileri, Ankara ve KKTC taraf?ndan dengesiz ve kabul edilemez bulundu.
Finlandiya?n?n form?l?n?n en tart??mal? unsuru, kapal? Mara? kentinin BM?ye teslim edilmesi ?nerisi olu?turdu. T?rkiye ve KKTC, Mara???n BM ?er?evesinde sa?lanacak kapsaml? ??z?m?n bir par?as? oldu?unu belirterek Mara???n dahil edilmesine kar?? ??kt?.
Vanhanen, ziyareti ?ncesi yapt??? a??klamada d?nem ba?kanl???n?n, T?rkiye?nin m?zakere s?recinin normal bir bi?imde s?rmesini sa?layacak bir ??z?m bulmak i?in ?ok yo?un temaslar yapt???n? an?msatt?. T?rkiye?nin Ek Protokol? uygulamaya mecbur oldu?unu s?yleyen Vanhanen, T?rkiye?nin y?k?ml?l?klerini yerine getirmedi?i i?in 11 Aral?k?ta AB d??i?leri bakanlar? d?zeyinde toplanacak olan Genel ??ler Konseyi?nin bir karar verece?ine dikkat ?ekti. (AnkaraANKA)
www.evrensel.net