Ek?meniklik restle?mesi

Papa 16. Benediktus?un, geceyi ge?irdi?i Harbiye?deki Vatikan??n ?stanbul Temsilcili?i?nden ayr?ld?ktan sonra d?n sabah saat 09.45?te Fener?deki Rum Patrikhanesi?ne geldi. Papa?n?n Fener Patrikhanesi?nde oldu?u saatlerde a??klama yapan D??i?leri Bakanl??? S?zc?s?, ?Ek?menikli?i tan?m?yoruz? dedi.


Papa 16. Benediktus?un, geceyi ge?irdi?i Harbiye?deki Vatikan??n ?stanbul Temsilcili?i?nden ayr?ld?ktan sonra d?n sabah saat 09.45?te Fener?deki Rum Patrikhanesi?ne geldi. Papa?n?n Fener Patrikhanesi?nde oldu?u saatlerde a??klama yapan D??i?leri Bakanl??? S?zc?s?, ?Ek?menikli?i tan?m?yoruz? dedi.
Papa 16. Benediktus?un, patrikhaneye geli?inde ?anlar ?ald?. Bu arada, Papa 16. Benediktus?un ayine kat?laca?? Fener Rum Patrikhanesi?nin bulundu?u Emin?n? ile Ey?p aras?ndaki sahil yolu, Unkapan? K?pr?s??n?n alt?ndan itibaren ara? trafi?ine kapat?ld?.
Patrikhaneye 150 metre mesafede kontrol noktas? ve barikat olu?turan polis, bas?n mensuplar?n?, kimlik kontrol? yaparak b?lgeye ald?. Sahil ile yol, Emniyet kuvvetlerince yerle?tirilen y?ksek barikatlarla birbirinden ayr?ld?. ?ok say?da yerli ve yabanc? bas?n mensubu ile canl? yay?n ara?lar?, kendilerine ayr?lan yerde bekletildi.
Papa Patrikhane?de ayine kat?ld?. Patrik Bartholomeos, ayini Patriklik taht?ndan y?netirken, Papa da misafir taht?na ??karak Ortodoks geleneklerine g?re ger?ekle?tirilen ayini izledi. Papa 16. Benediktus, ayin s?ras?nda ?ngilizce k?sa bir dua okudu. Ayinin sonlar?na do?ru kat?lan cemaate kutsal yiyecek olarak adland?r?lan ??kominyon?? ka??kla yedirildi.
Bu rit?el s?ras?nda, s?ras?n? bekleyenlerin bir k?sm? Papa?y? selamlarken, baz? cemaat ?yeleri ile k???k bir ?ocuk da s?radan ??karak Papa?n?n elini ?pt?. Bu arada Papa ?ngilizce, Patrik de Rumca k?sa birer konu?ma yapt?lar.
3 saat 40 dakika
Yakla??k 3 saat 40 dakika s?ren ayinin sonunda Bartholomeos, Papa 16. Benediktus?a bir ?ncil?i ?perek hediye etti. Papa da ?ncil?i ?perek ald?. Bartholomeos, daha sonra Papa?ya bir de kase sundu.
Papa ve Patrik ayinin ard?ndan kiliseden birlikte ??karak, Patrikhane bah?esindeki Vatikan Bayra?? ve Patrikhane flamas? as?l? k?rm?z? beyaz g?ller ve sar? beyaz kas?mpat? ?i?ekleri ile s?sl? balkona ??karak buradan ayine kat?lan Ortodoks ve Katolik cemaati ?yelerini selamlad?lar.
Papa, burada ?talyanca, Bartholomeos da ?ngilizce kutsama konu?mas? yapt?. Ard?ndan Papa ile Bartholomeos, el ele tutu?tular ve ellerini havaya kald?r?p halk? selamlad?lar. Bu s?rada avluda bulunanlar, co?kulu bir ?ekilde alk??larken, ?Viva Papa? ile ?amin? sesleri duyuldu.
D?n Papa?y? a??rlayan Fener Rum Patri?i Bartholomeos, ?ek?meniklik? s?fat?yla T?rkiye?nin de ?ye oldu?u Avrupa Konseyi?ne konu?mac? olarak davet edildi. Bartholomeos, daveti kabul etti.
D??i?leri: Ek?menikli?i tan?m?yoruz
Bu arada, D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Nam?k Tan, haftal?k ola?an bas?n toplant?s? s?ras?nda Papa?n?n T?rkiye ziyareti ile tekrar g?ndeme gelen Ek?meniklik tart??mas?n?n hat?rlat?lmas? ?zerine T?rkiye?nin bu konudaki tutumunun a??k oldu?unu s?yledi. ?Bu konudaki tutumumuzu biliyorsunuz? diyen Tan, ?Bunu onlarca kere tekrar ettik ama bir kez daha tekrar etmemi istiyorsan?z s?yleyelim. Patrikhanenin bir T?rk kurumu oldu?una inanmaktay?z ve bu ?ekilde yasalar?m?zda yer almaktad?r? diye konu?tu.
Bunun d???nda hi?bir tarifin kendilerini ba?lamad???n? ifade eden Tan, ?Biz ek?menikli?i tan?mad???m?z? ve bunu kabul etmedi?imizi b?t?n d?nyaya s?ylemi? ve anlatm?? bulunmaktay?z? dedi.
Tan, bu g?r???n Vatikan taraf?na iletilip iletilmedi?i sorusunu ise, ?Bununla ilgili b?t?n bildirimler, herkeste mevcuttur... Bu konuda kimsenin bir endi?esi olmamas? gerekir? ?eklinde yan?tlad?.
Protesto engellendi
Papa 16?nc? Benediktus?un T?rkiye?yi ziyaret etmesini protesto eden B?y?k Birlik Partili ve Alperen Ocaklar??na mensup eylemciler polis engeline tak?ld?. Sabah saatlerinden itibaren Beyaz?t Meydan??nda toplanmaya ba?layan grup ?nce saat 11.00?de yap?laca?? a??klanan protesto g?sterisini trafik y?z?nden saat 13.00?e erteledi. Yakla??k 50 eylemci Beyaz?t Camii?nde k?ld?klar? ??le namaz?ndan sonra Beyaz?t Meydan??ndaki ?stanbul ?niversitesi giri? kap?s?n?n ?n?nde toplanarak, k?sa bir bas?n a??klamas? ger?ekle?tirdi. Grup, ?Papa?y? asar?z Vatikan?? basar?z?, ?Kan?m?z aksa da zafer ?slam??n?, ?Ayasofya hakk?m?z s?ke s?ke al?r?z?, ?Zincirler k?r?ls?n Ayasofya a??ls?n? ?eklinde sloganlar atarak tekbir getirdi.
Sultanahmet?e do?ru y?r?mek isteyen grup ile Emniyet g??leri aras?nda k?sa s?reli bir arbede ya?and?. Arbedenin ard?ndan protestocular sloganlar e?li?inde y?n de?i?tirerek Vezneciler?e do?ru y?r?meye ba?lad?. Grup yakla??k 100 metre sonra da??ld?.
?te yandan, Papa?n?n T?rkiye gezisi bug?n son buluyor. Ankara, Meryem Ana ve ?stanbul ziyaretlerinde bulunan Benediktus, bu ak?am T?rkiye?den ayr?lacak. (?stanbulEVRENSEL)
www.evrensel.net