?Mahkemeler de hukukun ?st?nl???ne engel?

?nsan Haklar? Derne?i, Mazlum-Der, Helsinki Yurtta?lar Derne?i ve Uluslararas? Af ?rg?t? taraf?ndan olu?turulan ?nsan Haklar? Ortak Platformu (?HOP) ve Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ?nsan Haklar? Merkezi?nin birlikte d?zenledi?i, ??fade ?zg?rl???: ?lkeler ve T?rkiye? konferans? ba?lad?.


?nsan Haklar? Derne?i, Mazlum-Der, Helsinki Yurtta?lar Derne?i ve Uluslararas? Af ?rg?t? taraf?ndan olu?turulan ?nsan Haklar? Ortak Platformu (?HOP) ve Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ?nsan Haklar? Merkezi?nin birlikte d?zenledi?i, ??fade ?zg?rl???: ?lkeler ve T?rkiye? konferans? ba?lad?. Konferans?n ilk g?n?nde uluslararas? standartlar ve T?rkiye?deki yans?malar? konu?uldu.
Konferans?n a??l???nda ?HOP ad?na konu?an Mazlum-Der Genel Ba?kan? Ayhan Bilgen, T?rkiye?de ifade ?zg?rl??? konusunda Anayasa?dan kaynakl? sorunlar bulundu?unu kaydetti. Yazarlar?n, ayd?nlar?n, sanat??lar?n h?l? ifade ?zg?rl???nden kaynakl? sorunlar dolay?s?yla mahkeme kap?lar?nda, cezaevlerinde oldu?unu belirten Bilgen, konferans?n bu konuda uluslararas? ilkeler ?????nda tart??may? da sa?layaca?? i?in ?nemli oldu?unu ifade etti.
Hacettepe ?niversitesi ??retim ?yesi Mustafa Erdo?an ise, mahkemelerin benzer davalarda farkl? kararlar verebildiklerini ifade etti. ?fade ?zg?rl???n?n a??k bir tehdit bar?nd?rmad??? s?rece, kat?lmad???n?z bir fikir bile olsa, savunulmas? gerekti?ini belirten Erdo?an, buradaki ifadelerin mu?lak olmas?n?n her zaman farkl? yorumlamalar getirebildi?ini dile getirdi. T?rkiye?de ?kutsal? anlam? y?klenen pek ?ok ifade oldu?unu belirten Erdo?an, bu ifadelerin, yarg??lar?n karar vermelerini etkileyen soyut kullan?mlar oldu?unu kaydetti. Yabanc? konuklardan Article 19 ?rg?t?nden Sophie Redmond da, uluslararas? mahkemelerin devletlerin uygulamalar?n? denetleyen bir unsur oldu?unu, ama yapt?r?mlar?n?n az olmas? ?l??s?nde de etkinliklerinin s?n?rl? kald?klar?n? dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net