Hastane de?il icra kurumu

Sa?l?k ve sosyal g?venlik sistemini ??kerten politikalar, hastaneleri icra kurumu gibi ?al??maya zorluyor.


Sa?l?k ve sosyal g?venlik sistemini ??kerten politikalar, hastaneleri icra kurumu gibi ?al??maya zorluyor. Diyarbak?r Devlet Hastanesi Sosyal H?zmet Birimi verilerine g?re, hastanede son 6 ayda hastane masraflar?n? ?deyemeyen 500 hastaya senet imzalat?ld?.
Sosyal g?vencesi olmayan ve tedavi giderlerini kar??layamayacak olan vatanda?a, daha ?cret talep edilmeden hastaneye yatar yatmaz senet haz?rlan?yor. Hasta taburcu oldu?u zaman, kendisi veya bir yak?n?na masraflara kar??l?k olarak bu senet imzalat?l?yor. Bir y?ld?r devam eden uygulama ile hastaya ?deme i?in en fazla 90 g?n s?re tan?n?yor. Hasta bu s?re i?inde ye?il kart?n? ??kar?rsa paray? ?demekten kurtuluyor, ?deyemezse de icra takibi ba?lat?l?yor.
F?t?k i?in 188 milyonluk senet
Ba?lar Sento Caddesi?nde oturan ve 30 bin YTL Ba?-Kur borcu olan H?seyin G?lmez, bu borcundan dolay? hi?bir sosyal g?venceden faydalanam?yor. F?t?ktan ikinci ameliyat?n? olmu? G?lmez, hastanede yatt??? bir hafta ve ameliyat masraflar?n?n kar??l??? olarak bin 188 YTL?lik senet imzalam??.
Berber d?kkan? i?letti?ini ve eline ge?en 600 milyon ile kira ve 6 ?ocu?un masraflar?n? kar??layamad???n? s?yleyen G?lmez, ?Bir de hastal?k ??kt?. Bu kadar paray? ?deyecek g?c?m yoktu. Hi?bir ?ans?m da yok. E? dosttan bor? al?p kapataca??z art?k 3 aya kadar. Sigorta borcunu nas?l yat?ray?m ben. Bu ?lkede Ko??la ayn? vergiyi ?d?yoruz. Adil mi bu?? diye sordu.
Nas?l ?deyece?iz?
?eker hastas? 67 ya??ndaki Emine Bozkurt?un baca??, tedavisi geciken ?eker hastal???ndan dolay? kangren olmu?. 2 hafta kadar ?nce Diyarbak?r Devlet Hastanesi Ortopedi Klini?i?nde tedavi alt?na al?nm?? ve bir baca?? kesilmi?. 10 g?n hastanede yatmas?n?n bedeli olarak bin 400 YTL senet imzalatm??lar i?siz 28 ya??ndaki o?lu Mehmet Bozkurt?a.
Mehmet Bozkurt, yakla??k 2 ay kadar ?nce annesine ye?il kart i?in ba?vuruda bulundu?unu, ancak h?l? yan?t verilmedi?ini s?yl?yor.
?Nas?l ?deyece?iz bilmiyorum. Ne olacak. 4 ?ocu?um var. ?? g?? yok. O kadar paray? bir arada hi? g?rmedik ?imdiye kadar. Nas?l ?deriz? diyerek ya?ad?klar?n? anlat?yor.
SES: Senet yasaya ayk?r?!
Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Saliha Aydeniz de, senet uygulamas?n?n sosyal devlet anlay???na ve yasaya ayk?r? oldu?unu s?yledi. Aydeniz, ?H?k?met yetkilileri ?art?k kimse rehin kalmayacak, senet olmayacak? diyorlar. Konu?malarla yerelde ya?ananlar ?eli?iyor ve hi?bir ?ey s?ylendi?i gibi de?il. Senet uygulamas? da bunun kan?t?. ?nsanlar?n paras? olsa niye senet yapmak zorunda kals?nlar. Medyada bas bas ba??rarak her ?eyi g?zel g?zel anlat?yorlar. Ya?ananlara bak?ld???nda bunun g?z boyamadan ba?ka bir ?ey olmad??? ortaya ??k?yor? diyerek senet uygulamas?na tepki g?sterdi.
Diyarbak?r Devlet Hastanesi Ba?hekim Yard?mc?s? ?aner Celal ise gazetemize yapt??? a??klamada, Sa?l?k Bakanl????n?n uygulamas?n? hayata ge?irdiklerini s?yledi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Derya Kara?oban
www.evrensel.net