Annelerden ate?kes feryad?

Bar?? Anneleri ?nisiyatifi Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a operasyonlar?n durmas? ve ?at??malar?n sona ermesi taleplerini i?eren faks g?nderdi.


Bar?? Anneleri ?nisiyatifi Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a operasyonlar?n durmas? ve ?at??malar?n sona ermesi taleplerini i?eren faks g?nderdi. Anneler, h?k?meti, ayd?nlar?, kitle ?rg?tleri ve b?t?n anneleri, bar???n sa?lanmas? i?in ortak m?cadeleye ?a??rd?lar.
Bar?? Anneleri Diyarbak?r?daki kad?n ?rg?tlerinin de kat?l?m? ile Ba?lar Postanesi ?n?nde bir a??klama yapt?lar. Bar?? Anneleri ad?na konu?an Zekiye Al?kmen, 1Ekim?de PKK?nin ilan etti?i ate?kes karar?na dikkat ?ekerek, ??ki ay ge?mesine kar??n ilan edilen ate?kesin kar??l?k bulmad???n? g?r?yor ve bir ad?m at?lmay???ndan dolay? derin kayg?lar duyuyoruz. Devam eden operasyonlarda en de?erli varl?klar?m?z olan evlatlar?m?z ya?amlar?n? yitiriyorlar. Y?llard?r bu ?lkede ?at??malar?n sona erdirilmesi i?in y?r?tt???m?z ?al??malar bundan sonra da ayn? ?ekilde devam edecektir. Ancak gelinen a?amada operasyonlar? hala s?rmesi ve K?rt Sorunu?nun ??z?m?nde ?iddeti esas alan zihniyet, ba?ta biz analar?n y?reklerini ate? ?emberine d?n??t?r?yor ve y?reklerimiz art?k bu ac?lar? kald?rm?yor? dedi.
Al?kmen, son d?nemlerde sosyal demokrat maskesi alt?nda CHP?nin milliyet?i ve ?rk?? y?z?n?n daha net g?r?ld???n? de ifade etti. K?rt milletvekillerine ?a?r?da bulunan Al?kmen, ?Sizleri, her gece uyurken, vicdan?n?z? yast???n?z olarak g?rmeye davet ediyoruz. Biraz vicdan sahibi iseniz bu ya?anan ?iddete dur deyin ve y?r?t?len ?iddet politikalar?na alet olmay?n. Siz de hala ?at??malar?n ya?and??? b?lgede evlat sahibisiniz, sizin de y?re?i yanan annelerin ac?lar?n? payla?man?z? istiyoruz. Bar?? isteyen ve bar?? i?in bedel ?deyenlerin yan?nda yer al?n, sava?a ve ?iddete kar?? ??k?n? diye konu?tu. ?te yandan Bar?? Anneleri ?stanbul?da da eylem yapt?lar. Galatasaray Medyan??nda kefeni temsil eden beyaz ?nl?kleri ile yere yatan anneler, CHP lideri Baykal?? ele?tiren d?vizler ta??d?lar.(Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net