G?le g?le Muharrem ??retmenim

Ge?ti?imiz hafta sonu otuz y?ldan bu yana gidemedi?im; do?du?um kent Malatya?dayd?m.


Ge?ti?imiz hafta sonu otuz y?ldan bu yana gidemedi?im; do?du?um kent Malatya?dayd?m.
Asl?nda b?ylesi bir ziyareti ?nceden ne d???nm??, ne de tasarlam??t?m. Bu ani gidi?in tek bir nedeni vard?. ?nceleri, E??T?M SEN?de, daha sonra ise parti i?erisinde uzun y?llar birlikte ?al??t???m?z m?cadele arkada??m, hem?ehrim, g?zel insan, g?zel dost Muharrem AKBAY?? son yolculu?una u?urlamak i?in ?stanbul, Ankara, Malatya ve Bal?kesir?den t?m dostlar? oradayd?lar.
O, elli yedi y?ll?k onurlu ya?am?na s??d?rd??? s?n?fsal m?cadele direncine ra?men, iki y?l? a?k?n s?redir yakaland??? kansere kar?? verdi?i m?cadelede yenik d??t?. Uzun y?llar Bal?kesir?de ??retmen olarak verdi?i hizmet sonras? emeklilik ya?am?nda da toplumsal bilin?lenme ve emek hareketinin hep i?erisinde olan Akbay, son birka? y?ldan bu yana ya?am?n? Ankara?da s?rd?r?yordu. EMEP Bal?kesir ve Ankara ?l ?rg?t? ile Ankara/ Mamak ?l?e Te?kilat??nda y?r?tt??? ?zverili ?al??malarla hep iyiden, do?rudan g?zelden ve ezilenlerden yana politikalar?n y?lmaz savunucusu olmu?tur o.
Ben de ge?ti?imiz y?llarda ?HD Genel Merkez MYK toplant?lar?na her gidi?imde ak?amlar? evine konuk olur; ?o?unlukla da ?ilingir sofralar?nda ge?mi? an?lar? tazelerken, ?lke sorunlar?na y?nelik ??z?m ?nerilerini tart???rd?k. Sa?l?k emek?isi olan sevgili e?i Naime bac?m, kendisinden hep yeniden ba?lad??? sigaray? b?rakmas?n? isterdi. O ise bir t?rl? vazge?emedi?i bu zaaf?n bir g?n ya?am?na mal olaca??na ald?rmaks?z?n, inatla direnip durdu. Belki de bu direni?, onun ki?ili?inde ta??d??? direnme i?g?d?s?n?n bir sonucuydu. Ve direnme azminin yetmedi?i tek zorluk da bu son hastal?k oldu.
Dostum, arkada??m, meslekta??m, hem?ehrim ve her ?eyden ?nce yolda??m olan Muharrem AKBAY iyi bir partiliydi. Parti onun ilk eviydi sanki. O, ?rnek bir insan, g?venilir bir dost ve ?z olarak adam gibi adamd?.
Cenaze t?reni de ona yara??r bir g?zellikteydi. Binlerce kilometrelik yolu kat ederek ?stanbul, Bal?kesir ve Ankara dan gelen onlarca dostu i?erisinde kimler yoktu ki... EMEP Bal?kesir ve Malatya il ba?kanlar? yan?nda Say?n Y?ld?z ?mrek ve t?m dostlar? oradayd?lar. Ya?am? gibi son t?reni de onurlu ve dolu doluydu. ?l?m ona yak??mad? ama, topra?a verdi?imizde cans?z bedenini saran parti bayra?? ona o kadar g?zel yak??t? ki.
G?le, g?le sevgili dost; g?le, g?le ??retmenim.
*?HD Bal?kesir Eski ?ube Ba?kan? (BALIKES?R)
C.Saffet Y?lmaz*
www.evrensel.net