E?itim hakk?m?z? istiyoruz

E?itim, insanlar?n bilgilerini, becerilerini ve ki?iliklerini geli?tirmesini sa?layan etkinliktir. Ne var ki, g?n?m?zde e?itim insanlar?n sadece ezber yetene?ini geli?tirebiliyor. Ki?iliklerine ise hi?bir katk?s? yok.


E?itim, insanlar?n bilgilerini, becerilerini ve ki?iliklerini geli?tirmesini sa?layan etkinliktir. Ne var ki, g?n?m?zde e?itim insanlar?n sadece ezber yetene?ini geli?tirebiliyor. Ki?iliklerine ise hi?bir katk?s? yok. Tam tersine kendine olan g?venini yitiriyor insan her ge?en g?n. Kendisine olan sorumlulu?undan de?il de ?evresine ve en ?nemlisi ailesine kar?? sorumlulu?undan katlan?yor bu e?itim sistemine.
Bu sisteme ad?m att???m?z ilk g?nden itibaren ba?l?yor sorunlar. OKS, ?SS, KPSS... derken hayat?m?z s?nav olup ??k?yor.
Bir toplumun geli?mi?li?i o toplumun e?itim seviyesiyle ?l??l?r. E?itim toplumsal a??dan ?nemli bir konu oldu?undan dolay? bu alanda olup bitenleri daha iyi anlayabilmek i?in Kayseri dershane gen?li?i olarak yapt???m?z e?itim ?al??mas?nda bildi?imiz ?arp?kl?klar bir kez daha ??k?yor ?n?m?ze. Herkesin derdi ayn? asl?nda. Hepimizin iste?i e?itim sisteminde belli bir alanda de?i?ikli?in yap?lmas? da de?il, iste?imiz k?kl? bir de?i?ikli?in yap?lmas?. Adaletsizlikler i?inde, ezbercili?e dayanan bir sistem de?il, ??retici nitelikli bir sistem, mecburiyetten de?il, kendi iste?imizle hareket etti?imiz bir sistem, sadece paral? olan?n de?il paras?z olan?n da okuyaca?? bir e?itim sistemi bizim istedi?imiz.
B?t?n zorluklara ra?men girip kazand???m?z ?niversite hayat?n? bitirdikten sonra da ?diplomal? i?sizler? vasf?yla ortal?klarda dola?mak istemiyoruz. K?sacas? demokratik, bilimsel, paras?z e?itim istiyoruz. Yani e?itim hakk?m?z? istiyoruz. (KAYSER?)
Uzman Dershanesi?nden bir ??renci
www.evrensel.net